قوانین، آئین نامه ها و فرم ها - فلوچارت (ماموریت پژوهشی)