قوانین، آئین نامه ها و فرم ها - دستورالعمل ها و آئین نامه ها (مأموریت پژوهشی خارج از کشور)