خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 27-12-1397
گروه پژوهشی فیتوشیمی گیاهان دارویی

      با توجه به اقبال جهانی و در نتیجه بازار مصرف آن به استفاده از گیاهان دارویی  که مزیت های بسیار برجسته ای دارد و نیز بخش بزرگی از داروهای مصرفی مستقیما یا غیر مستقیم از منابع گیاهی و طبیعی تهیه و عرضه میگردد و نیز عطف به تنوع اقلیمی و به تبع آن پوشش گیاهی ایران که  پتانسیل عظیمی در تولید گیاهان دارویی با مواد موثره بالا دارد، توجه علمی و پژوهشی به مقوله گیاهان دارویی با توجه به اهداف اسناد بالادستی کشور، بسیار ضروری می نماید. در جهت شناسایی، استخراج و تخلیص ترکیبات دارویی از گیاهان دارویی،  اطلاع از مبانی علمی مرتبط با فیتوشیمی گیاهی ضرورت تام دارد. این گروه پژوهشی با جذب اعضا هیات علمی تخصصی در این حوزه، نسبت به پژوهشهای مورد نیاز بخش های داروسازی، طب سنتی و اسلامی و نیز فرمولاسیون مناسب مواد موثره اقدام نموده  و مقوله داروهای گیاهی را با شکل علمی مورد تکمیل و هدایت قرار خواهد داد.  این بخش در تکمیل نتایج همکاران سایر بخشها اعم از علوم زراعی و زیست فناوری  نیز بسیار موثر خواهد بود.با توجه به اقبال جهانی و در نتیجه بازار مصرف آن به استفاده از گیاهان دارویی  که مزیت های بسیار برجسته ای دارد و نیز بخش بزرگی از داروهای مصرفی مستقیما یا غیر مستقیم از منابع گیاهی و طبیعی تهیه و عرضه میگردد و نیز عطف به تنوع اقلیمی و به تبع آن پوشش گیاهی ایران که  پتانسیل عظیمی در تولید گیاهان دارویی با مواد موثره بالا دارد، توجه علمی و پژوهشی به مقوله گیاهان دارویی با توجه به اهداف اسناد بالادستی کشور، بسیار ضروری می نماید. در جهت شناسایی، استخراج و تخلیص ترکیبات دارویی از گیاهان دارویی،  اطلاع از مبانی علمی مرتبط با فیتوشیمی گیاهی ضرورت تام دارد. این گروه پژوهشی با جذب اعضا هیات علمی تخصصی در این حوزه، نسبت به پژوهشهای مورد نیاز بخش های داروسازی، طب سنتی و اسلامی و نیز فرمولاسیون مناسب مواد موثره اقدام نموده  و مقوله داروهای گیاهی را با شکل علمی مورد تکمیل و هدایت قرار خواهد داد.  این بخش در تکمیل نتایج همکاران سایر بخشها اعم از علوم زراعی و زیست فناوری  نیز بسیار موثر خواهد بود.

بازدید امروز: 2