بروزرسانی: 19-2-1395
کتب و مقالات

خرمتایی، ر.، نظام آبادي، م.، هرکی نژاد، ط.، اسکندري نسب، م.، شهیر، م ح.، و م. سلیمی.(1391 ). ارزیابی ارتباط اندازه گیري مستقیم و سونوگرافی عضله و چربی پشت جهت برآورد صفات لاشه دام زنده در گوسفند افشاري. پژوهش های علوم دامی. 22(2) 162-171

هاشمی، م.، امیری نیا، هر هرکی نژاد، ط.، و م، بنابازی. (1391). ارزیابی آزمون انساب در تعدادی از گاوهای هلشتاین با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره نشاندار شده با فلورسانس. مجله پژوهش های علوم دامی ایران. 4 (2) 154-158

 رفيعي، ث.،  اسكندري نسب، م. پ.، سليمی، د.، هركي نژاد، ط. و ر. خرمتايي. 1391. طراحي نرم افزار پيش بيني ارزش ارثي حيوانات با استفاده از اطلاعات كمي و مولكولي. 1(1): 26-29

نعمتي، م. ح. ، شهير ، ، م. ح.،  هركي نژاد، ط.  و ه. لطف الهيان.1392. پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي تحت تنش سرمايي به ويتامينC  كوآنزيمQ10  . مجله تولیدات دامی (دانشگاه تهران). 15 (1): 45-53

صالح، م.، هرکی نژاد، ط. و و. سلمانی. 1392. تشخیص تعدادي از عوامل باکتریایی سقط جنین در گوسفند افشاري با استفاده از Real Time PCR  و تعیین حساسیت آغازگر مربوط به کمپیلوباکتر. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی (دانشگاه کرمان). پذیرش شده

مهناز نوري صادق، مرادپاشا اسکندري نسب، رحیم عصفوري، سعید انصاري مهیاري، محمدطاهر هرکی نژاد. 1392. تشخیص جایگاههاي ژنی صفات کمی تولید شیر، مقدار و درصد چربی آن روي کروموزوم 14 درجمعیت هلشتاین ایران با استفاده از نشانگرهاي ریزماهواره. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی (دانشگاه کرمان). پذیرش شده

نعمتي، م. ح. ، لطف الهيان ، ه.، شهير، م. ح. وط.  هركي نژاد.1392. تاثیر ویتامین E و كوآنزيمQ10 بر عملکرد و شاخص های آسیت در جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش سرمایی. مجله پژوهش و سازندگی. پذیرش شده.

نعمتي، م. ح. ، شهير ، ، م. ح.،  هركي نژاد، ط.  و ه. لطف الهيان.1392. پاسخ ايمني هومورال و سلولی جوجه هاي گوشتي تحت تنش سرمايي به ويتامينE  و كوآنزيمQ10  . مجله پژوهشهای تولیدات دامی. پذیرش شده.

کاکه­باوه،م.، طاهری، ح. ر. و ط. هرکی­ نژاد. 1392. بررسی اثرات جیره­های حاوی پروبیوتیک، پری­بیوتیک و سین بیوتیک بر صفات عملکرد و جمعیت میکروبی در ایلئوم و سکوم جوجه­های گوشتی. مجله پژوهشهای تولیدات دامی. پذیرش شده

تفویضی، ف. ، شمس آر، م.،  یوسفی، ط.، هرکی نژاد، ط. و س. ع.  قرشی.( 1388). بررسی ایمنی زای واکسن ژنی بیماری تب برفکی. ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران. 22 الی 24 مرداد ماه 1388 

نظام آبادي، م.، هرکی نژاد، ط.، شهیر، م.، اسکندر نسب، م. و ر. خرمتائی. (1389 ) . ارتباط هورمونهاي تیروئیدي و تیروگلوبولین با خصوصیات لاشه در گوسفندان افشاري. چهارمین کنگره علوم دامی  ایران. کرج. 29-30  شهریورماه 1389

موسوی، م.، هرکی­نژاد، ط.، فرشینه­عدل، م. ب. و ن. اسدی. (1390).  بررسی تعادل هاردی- واینبرگ و چندشکلی شش نشانگرمیکروساتلایت در جمعیت­ زنبورعسل استان­های گیلان و مازندران. پنجمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی. سنندج. 29-28 اردیبهشت 1390.

سهیلی، س.، گوهری، ه.، هرکی نژاد، ط.، اسکندری نسب، م. پ. و ش. منتظمی. (1390). تشخیص گونه  قوچ ومیش وحشی و اهلی ایران از روی بقایای بیولوژیک. پنجمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی. سنندج. 29-28 اردیبهشت 1390.

عباسی، ح.، هرکی نژاد، ط.، رافت، س. ع. و د. سلیمی. (1390). بررسي اثر سن وجنس بر روي برخي از خصوصيات پشم درگوسفند افشاري. همایش یافته های پژوهشی کشاورزی. سنندج. 29-28 اردیبهشت 1390.

رحمانی فیروزی، ر.، شهیر، م. ح.، هرکی نژاد، م. ط. و م. پ. اسکندری نسب. (1390). بررسی روشهای مختلف عادت­دهی گرمایی در اوایل دوره پرورش بر عملکرد و تحمل گرمایی جوجه­های گوشتی تحت تنش حرارتی. همایش یافته های پژوهشی کشاورزی. سنندج. 29-28 اردیبهشت 1390.

سليمي، د.، اسکندري نسب، م. پ.، هرکي نژاد، ط. و  د. علياري. (1390). برسی اثر تاخير در زمان از شير گيري بر رشد جبراني بره های آمیخته برولا مرینو × افشاری. اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

خرمتائی، ر.، هرکی نژاد، ط.، اسکندری نسب، م. پ. و  د. سلیمی. (1390). تأثیر چندشکلی در ژن DGAT1 بر روی فراسنجه­های خونی بره­های آمیخته افشاری x برولا مرینو. اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

رفیعی، ث.، اسکندری نسب، م. پ.، سلیمی، د.، هرکی نژاد، م. ط. و ر. خرمتایی. (1390). پیش بینی ارزش اصلاحی گله گوسفند افشاري با روش انتخاب به کمک مارکرها. اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

صالح، م.، هرکی­نژاد، ط.، معرفت، ع. ر.، سلمانی، و.، رستم­خانی، ر.  و س. س. موسوی. (1390). تشخیص کمپیلوباکتر درشیوع ناگهانی سقط جنین گوسفند افشاری در منطقه ماهنشان استان زنجان. اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

کریمی، ر.، شهیر، م. ه.، هرکی نژاد، ط. و  ر. رستمخانی. (1390). بررسی اثرات تنش سرمایی در اواخر دوره جوجه کشی و محدودیت کمی خوراک اوایل دوره پرورش بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی. اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

کریمی، ر.، شهیر، م. ه.، هرکی نژاد، ط. و  ر. رستمخانی. (1390). بررسی اثرات محدودیت کمی خوراک اوایل دوره پرورش بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی. اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

کریمی، ر.، شهیر، م. ه. و ط. هرکی نژاد. (1390). تاثیر تنش سرمایی اوایل دوره پرورش بر  عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی نر7 تا 26 روزه. اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

کریمی، ر.، شهیر، م. ه.، هرکی نژاد، ط. و ح. نامدارپور. (1390). تاثیر تنش سرمایی در اواخر دوره جوجه کشی بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی نر  7 تا 26 روزه. اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

کریمی، ر.، شهیر، م. ه.، هرکی نژاد، ط. و  ر. رستمخانی. (1390). بررسی اثرات تنش سرمایی اوایل دوره پرورش بر عملکرد و مقاومت جوجه های گوشتی به سرما. اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

هاشمی، م.، امیری نیا، س.، هرکی نژاد، م. ط. و  م. ح. بنابازی. (1390). تعیین هویت نمونه هایی از جمعیت گاو هلشتاین ایران با استفاده از نشانگرهای میکروساتلایت. اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

صبا، م. ص.، هركي نژاد، ط. و م. ابراهيمي. (1390). بررسي حساسیت لاينهاي تخمگذار Bovans و LSL از لحاظ بيماريزاي ويروس لارينگو تراكئيت عفوني با استفاده از روشهاي ملكولي و هيستوپاتولوژي. اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

رحمانی فیروزی، ر.، شهیر، م. ح. و  ط. هرکی نژاد. (1390). بررسی روشهای مختلف عادت­دهی گرمایی در اوایل دوره پرورش بر عملکرد و تحمل گرمایی جوجه­های گوشتی تحت تنش حرارتی. سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در منااطق گرمسیر. کرمان. 31 شهریورماه 1390.

گوهری، ه.، سهیلی، س. س. و ط. هرکی نژاد. (1390). شناسایی بقایای بیولوژیک بز وحشی و اهلی ایران با استفاده از PCR-RFLP از روی DNA میتوکندری. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران. 23-21 شهریورماه 1390.

خرمتایی، ر.، هرکی­نژاد، ط.، اسکندری نسب، م. پ. و  د. سلیمی. (1390). تأثیر چندشکلی در ناحیه 5UTR ژن DGAT1 بر روی پروفیل چربی خون بره های آمیخته افشاری - برولا مرینو. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران. 23-21 شهریورماه 1390.

نظام­آبادی، م.، هرکی­نژاد، ط.، شهیر، م. ه.، اسکندری نسب، م. پ.، خرمتایی، ر. و ر. رستمخانی. (1390). ارتباط پلی­مورفیسم5’UTR  ژن تیروگلوبولین با خصوصیات لاشه در گوسفند افشاری. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران. 23-21 شهریورماه 1390.

رحمانی فیروزی، ر.، شهیر، م. ح. و ط. هرکی نژاد. (1390). تغییرات بیان ژن CRH و سازگاری جوجه­های گوشتی به تنش گرمایی. اولین همایش ملی نقش بیوتکنولوژی در علوم دامی. اصفهان. 31 شهریور ماه 1390.

رحمانی فیروزی، ر.، هرکی نژاد، م. ط.، شهیر، م. ح. و م.پ. اسکندری نسب. (1390). اثرات عادت­دهی حرارتی در اوایل دوره پرورش بر بیان ژن­ TRH در جوجه­های گوشتی تحت تنش حرارتی. اولین همایش ملی نقش بیوتکنولوژی در علوم دامی. اصفهان. 31 شهریور ماه 1390.

هرکی نژاد، م. ط.، رحمانی فیروزی، ر. و م.ح. شهیر. (1390). ارتباط بیان ژن HSP70 و عادت­پذیری جوجه­های گوشتی به تنش­های حرارتی در اوایل دوره پرورش. اولین همایش ملی نقش بیوتکنولوژی در علوم دامی. اصفهان. 31 شهریور ماه 1390.

سلمانی، و.، هرکی نژاد، ط.، صالح، م.، اسکندری نسب، م.پ. و د. سلیمی. (1390). تنوع اللی ژن FTO (اینترون 3 و اگزون 4 ) درگوسفندان آمیخته افشاری × برولا مرینو. اولین همایش ملی نقش بیوتکنولوژی در علوم دامی. اصفهان. 31 شهریور ماه 1390.

زاهدی، ل. و ط. هرکی نژاد. (1390). شناسایی چند شکلی ژن  FABP4 درگوسفندان آمیخته افشاری× برولا مرینو با استفاده از PCR-SSCP. اولین همایش ملی نقش بیوتکنولوژی در علوم دامی. اصفهان. 31 شهریور ماه 1390. 

مرتضوی،س. ح؛ هرکی نژاد، ط.؛ اسکندری نسب، م. پ. (1390). شناسایی چند شکلی ژن TRIB3 در گوسفندان آمیخته افشاری × برولا مرینو با استفاده از PCR-SSCP. اولین همایش جایگاه DNA barcoding  در آرایه شناسی. دانشگاه فردوسی مشهد بهمن ماه 1390.

شجاع، ج. ، حسینپورفیضی، م. ع. و ط. هرکی نژاد.(1379). بررسی کاریتیپ گوسفندان قزل،مغانی و آرخارمرینوس با نواربندی G. مجله دانش کشاورزی – دانشکاه تبریز. 10 (3 )،  31-41

پیراهری، ا.،  معماریان، م.،  شجاع، ج. و ط.  هرکی نژاد. (1386 ).  بررسی کاریتیپ گاوسرابی با نواربندی  GTG. مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی. 14(3 )، 98 -110

خرمتایی، ر.، نظام آبادي، م.، هرکی نژاد، ط.، اسکندري نسب، م.، شهیر، م ح.، و م. سلیمی.(1391 ). ارزیابی ارتباط اندازه گیري مستقیم و سونوگرافی عضله و چربی پشت جهت برآورد صفات لاشه دام زنده در گوسفند افشاري. پژوهش های علوم دامی. 22(2) 162-171

هاشمی، م.، امیری نیا، هر هرکی نژاد، ط.، و م، بنابازی. (1391). ارزیابی آزمون انساب در تعدادی از گاوهای هلشتاین با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره نشاندار شده با فلورسانس. مجله پژوهش های علوم دامی ایران. 4 (2) 154-158

 رفيعي، ث.،  اسكندري نسب، م. پ.، سليمی، د.، هركي نژاد، ط. و ر. خرمتايي.) 1391 (. طراحي نرم افزار پيش بيني ارزش ارثي حيوانات با استفاده از اطلاعات كمي و مولكولي. 1(1): 26-29

نعمتي، م. ح. ، شهير ، ، م. ح.،  هركي نژاد، ط.  و ه. لطف الهيان.( 1392). پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي تحت تنش سرمايي به ويتامينC  كوآنزيمQ10  . مجله تولیدات دامی (دانشگاه تهران). 15 (1): 45-53

صالح، م.، هرکی نژاد، ط. و و. سلمانی. (1392). تشخیص تعدادي از عوامل باکتریایی سقط جنین در گوسفند افشاري با استفاده از Real Time PCR  و تعیین حساسیت آغازگر مربوط به کمپیلوباکتر. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی (دانشگاه کرمان). پذیرش شده

مهناز نوري صادق، مرادپاشا اسکندري نسب، رحیم عصفوري، سعید انصاري مهیاري، محمدطاهر هرکی نژاد. (1392).تشخیص جایگاههاي ژنی صفات کمی تولید شیر، مقدار و درصد چربی آن روي کروموزوم 14 درجمعیت هلشتاین ایران با استفاده از نشانگرهاي ریزماهواره. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی (دانشگاه کرمان). پذیرش شده

نعمتي، م. ح. ، لطف الهيان ، ه.، شهير، م. ح. وط.  هركي نژاد. (1392). تاثیر ویتامین E و كوآنزيمQ10 بر عملکرد و شاخص های آسیت در جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش سرمایی. مجله پژوهش و سازندگی. پذیرش شده.

نعمتي، م. ح. ، شهير ، ، م. ح.،  هركي نژاد، ط.  و ه. لطف الهيان. (1392). پاسخ ايمني هومورال و سلولی جوجه هاي گوشتي تحت تنش سرمايي به ويتامينE  و كوآنزيمQ10  . مجله پژوهشهای تولیدات دامی. پذیرش شده.

کاکه­باوه،م.، طاهری، ح. ر. و ط. هرکی­ نژاد. (1392). بررسی اثرات جیره­های حاوی پروبیوتیک، پری­بیوتیک و سین بیوتیک بر صفات عملکرد و جمعیت میکروبی در ایلئوم و سکوم جوجه­های گوشتی. مجله پژوهشهای تولیدات دامی. پذیرش شده

نظام آبادي، م.، هرکی نژاد، ط.، شهیر، م.، اسکندر نسب، م. و ر. خرمتائی. (1389 ) . ارتباط هورمونهاي تیروئیدي و تیروگلوبولین با خصوصیات لاشه در گوسفندان افشاري. چهارمین کنگره علوم دامی  ایران. کرج. 29-30  شهریورماه 1389

موسوی، م.، هرکی­نژاد، ط.، فرشینه­عدل، م. ب. و ن. اسدی. (1390).  بررسی تعادل هاردی- واینبرگ و چندشکلی شش نشانگرمیکروساتلایت در جمعیت­ زنبورعسل استان­های گیلان و مازندران. پنجمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی. سنندج. 29-28 اردیبهشت 1390.

سهیلی، س.، گوهری، ه.، هرکی نژاد، ط.، اسکندری نسب، م. پ. و ش. منتظمی. (1390). تشخیص گونه  قوچ ومیش وحشی و اهلی ایران از روی بقایای بیولوژیک. پنجمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی. سنندج. 29-28 اردیبهشت 1390.

عباسی، ح.، هرکی نژاد، ط.، رافت، س. ع. و د. سلیمی. (1390). بررسي اثر سن وجنس بر روي برخي از خصوصيات پشم درگوسفند افشاري. همایش یافته های پژوهشی کشاورزی. سنندج. 29-28 اردیبهشت 1390.

رحمانی فیروزی، ر.، شهیر، م. ح.، هرکی نژاد، م. ط. و م. پ. اسکندری نسب. (1390). بررسی روشهای مختلف عادت­دهی گرمایی در اوایل دوره پرورش بر عملکرد و تحمل گرمایی جوجه­های گوشتی تحت تنش حرارتی. همایش یافته های پژوهشی کشاورزی. سنندج. 29-28 اردیبهشت 1390.

سليمي، د.، اسکندري نسب، م. پ.، هرکي نژاد، ط. و  د. علياري. (1390). برسی اثر تاخير در زمان از شير گيري بر رشد جبراني بره های آمیخته برولا مرینو × افشاری. اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

خرمتائی، ر.، هرکی نژاد، ط.، اسکندری نسب، م. پ. و  د. سلیمی. (1390). تأثیر چندشکلی در ژن DGAT1 بر روی فراسنجه­های خونی بره­های آمیخته افشاری x برولا مرینو. اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

رفیعی، ث.، اسکندری نسب، م. پ.، سلیمی، د.، هرکی نژاد، م. ط. و ر. خرمتایی. (1390). پیش بینی ارزش اصلاحی گله گوسفند افشاري با روش انتخاب به کمک مارکرها. اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

صالح، م.، هرکی­نژاد، ط.، معرفت، ع. ر.، سلمانی، و.، رستم­خانی، ر.  و س. س. موسوی. (1390). تشخیص کمپیلوباکتر درشیوع ناگهانی سقط جنین گوسفند افشاری در منطقه ماهنشان استان زنجان. اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

کریمی، ر.، شهیر، م. ه.، هرکی نژاد، ط. و  ر. رستمخانی. (1390). بررسی اثرات تنش سرمایی در اواخر دوره جوجه کشی و محدودیت کمی خوراک اوایل دوره پرورش بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی. اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

کریمی، ر.، شهیر، م. ه.، هرکی نژاد، ط. و  ر. رستمخانی. (1390). بررسی اثرات محدودیت کمی خوراک اوایل دوره پرورش بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی. اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

کریمی، ر.، شهیر، م. ه. و ط. هرکی نژاد. (1390). تاثیر تنش سرمایی اوایل دوره پرورش بر  عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی نر7 تا 26 روزه. اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

کریمی، ر.، شهیر، م. ه.، هرکی نژاد، ط. و ح. نامدارپور. (1390). تاثیر تنش سرمایی در اواخر دوره جوجه کشی بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی نر  7 تا 26 روزه. اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

کریمی، ر.، شهیر، م. ه.، هرکی نژاد، ط. و  ر. رستمخانی. (1390). بررسی اثرات تنش سرمایی اوایل دوره پرورش بر عملکرد و مقاومت جوجه های گوشتی به سرما. اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

هاشمی، م.، امیری نیا، س.، هرکی نژاد، م. ط. و  م. ح. بنابازی. (1390). تعیین هویت نمونه هایی از جمعیت گاو هلشتاین ایران با استفاده از نشانگرهای میکروساتلایت. اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

صبا، م. ص.، هركي نژاد، ط. و م. ابراهيمي. (1390). بررسي حساسیت لاينهاي تخمگذار Bovans و LSL از لحاظ بيماريزاي ويروس لارينگو تراكئيت عفوني با استفاده از روشهاي ملكولي و هيستوپاتولوژي. اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

رحمانی فیروزی، ر.، شهیر، م. ح. و  ط. هرکی نژاد. (1390). بررسی روشهای مختلف عادت­دهی گرمایی در اوایل دوره پرورش بر عملکرد و تحمل گرمایی جوجه­های گوشتی تحت تنش حرارتی. سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در منااطق گرمسیر. کرمان. 31 شهریورماه 1390.

گوهری، ه.، سهیلی، س. س. و ط. هرکی نژاد. (1390). شناسایی بقایای بیولوژیک بز وحشی و اهلی ایران با استفاده از PCR-RFLP از روی DNA میتوکندری. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران. 23-21 شهریورماه 1390.

خرمتایی، ر.، هرکی­نژاد، ط.، اسکندری نسب، م. پ. و  د. سلیمی. (1390). تأثیر چندشکلی در ناحیه 5UTR ژن DGAT1 بر روی پروفیل چربی خون بره های آمیخته افشاری - برولا مرینو. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران. 23-21 شهریورماه 1390.

نظام­آبادی، م.، هرکی­نژاد، ط.، شهیر، م. ه.، اسکندری نسب، م. پ.، خرمتایی، ر. و ر. رستمخانی. (1390). ارتباط پلی­مورفیسم5’UTR  ژن تیروگلوبولین با خصوصیات لاشه در گوسفند افشاری. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران. 23-21 شهریورماه 1390.

رحمانی فیروزی، ر.، شهیر، م. ح. و ط. هرکی نژاد. (1390). تغییرات بیان ژن CRH و سازگاری جوجه­های گوشتی به تنش گرمایی. اولین همایش ملی نقش بیوتکنولوژی در علوم دامی. اصفهان. 31 شهریور ماه 1390.

رحمانی فیروزی، ر.، هرکی نژاد، م. ط.، شهیر، م. ح. و م.پ. اسکندری نسب. (1390). اثرات عادت­دهی حرارتی در اوایل دوره پرورش بر بیان ژن­ TRH در جوجه­های گوشتی تحت تنش حرارتی. اولین همایش ملی نقش بیوتکنولوژی در علوم دامی. اصفهان. 31 شهریور ماه 1390.

هرکی نژاد، م. ط.، رحمانی فیروزی، ر. و م.ح. شهیر. (1390). ارتباط بیان ژن HSP70 و عادت­پذیری جوجه­های گوشتی به تنش­های حرارتی در اوایل دوره پرورش. اولین همایش ملی نقش بیوتکنولوژی در علوم دامی. اصفهان. 31 شهریور ماه 1390.

سلمانی، و.، هرکی نژاد، ط.، صالح، م.، اسکندری نسب، م.پ. و د. سلیمی. (1390). تنوع اللی ژن FTO (اینترون 3 و اگزون 4 ) درگوسفندان آمیخته افشاری × برولا مرینو. اولین همایش ملی نقش بیوتکنولوژی در علوم دامی. اصفهان. 31 شهریور ماه 1390.

زاهدی، ل. و ط. هرکی نژاد. (1390). شناسایی چند شکلی ژن  FABP4 درگوسفندان آمیخته افشاری× برولا مرینو با استفاده از PCR-SSCP. اولین همایش ملی نقش بیوتکنولوژی در علوم دامی. اصفهان. 31 شهریور ماه 1390. 

مرتضوی،س. ح؛ هرکی نژاد، ط.؛ اسکندری نسب، م. پ. (1390). شناسایی چند شکلی ژن TRIB3 در گوسفندان آمیخته افشاری × برولا مرینو با استفاده از PCR-SSCP. اولین همایش جایگاه DNA barcoding  در آرایه شناسی. دانشگاه فردوسی مشهد بهمن ماه 1390.

 

S. Fazli, M. Rahmani and S. Mohammadi " INTELLIGENT SURVEILLANCE SYSTEMS FOR DETECTION AND MULTI TRACKING OF VEHICLES IN REAL TIME", International Journal of THE ROMANIAN ACADEMY, Volume 15, Number 1, 2014, pp. 76–84.

S. Fazli, and M.Jafari " Automatic lung CT clustering using MKM Algorithm Optimized by PSO", International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 5, Issue 2, February-2014, pp. 1540-1544.

S. Fazli, and M.Jafari " Automatic lung CT classification using LogitBoost algorithm optimized by PSO", American Journal of Computer Science and Engineering, Vol. 1, No. 1, 2014, pp. 1-4..

S. Fazli, and S.Samadi " A Novel Retinal Vessel Segmentation Based On Histogram Transformation Using 2-D Morlet Wavelet and Supervised Classification", International Journal of Advanced Studies in Computer Science & Engineering (IJASCSE), Volume 2, Issue 6, 2013, pp. 7-13.

S. Fazli, and P.Nadirkhanlou " A Novel Method for Automatic Segmentation of Brain Tumors in MRI Images ", International Journal of Advanced Studies in Computer Science & Engineering (IJASCSE), Volume 2, Issue 6, 2013, pp. 1-6.

S. Fazli, P.Nadirkhanlou and S. Samadi " جداسازی تومورهای مغزی در تصاویر MRI با استفاده از الگوریتم ترکیبی  و اعمال فیلتر میانه" presented at 8th Iranian Conference on Computer Vision and Image Processing (MVIP 2013), Sep 2013, Zanjan, Iran.

S. Fazli, S.Samadi and P. Nadirkhanlou " A Novel Retinal Vessel Segmentation Based On Local Adaptive Histogram Equalization" presented at 8th Iranian Conference on Computer Vision and Image Processing (MVIP 2013), Sep 2013, Zanjan, Iran.

S. Fazli, M.Jafari and A. Safaei " Automated Lung CT Image Segmentation Using Kernel Mean Shift Analysis" presented at 8th Iranian Conference on Computer Vision and Image Processing (MVIP 2013), Sep 2013, Zanjan, Iran.

S. Fazli and S. Fathi Ghiri " A Hybrid Local and Non-Local Algorithm for Image Denoising " presented at International Conference on Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering (EEIE'2013), Nov 2013, Johannesburg, South Africa.

S. Fazli and S. Fathi Ghiri " Robust Fuzzy C-Means Clustering with Self-Tuning Non Local Spatial Information for Brain Magnetic Resonance Image Segmentation " presented at International Conference on Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering (EEIE'2013), Nov 2013, Johannesburg, South Africa.

S. Fazli and S. Fathi Ghiri " Robust Fuzzy C-Means Clustering with Spatial Information for Segmentation of Brain Magnetic Resonance Images", International Journal of Science and Engineering Investigations, vol. 2, issue 12, January 2013, pp 100-105.

S. Fazli and L. Bagheriye " QoS Approach Based on RBF Neural Network and Fuzzy Method for Mobile Ad-hoc Networks", International Journal of Science and Engineering Investigations , vol. 2, issue 14, March 2013 , pp 26-29.

S. Fazli and P. Esfahani " Tracking Eye State for Fatigue Detection" presented at International Conference on Advances in Computer and Electrical Engineering (ICACEE'2012), Nov. 17-18, 2012 Manila, Philippines.

S. Fazli and L. Ali Heidarloo " Wavelet Based Age Invariant Face Recognition using Gradient Orientation" presented at International Conference on Advances in Computer and Electrical Engineering (ICACEE'2012), Nov. 17-18, 2012 Manila, Philippines.

S. Fazli, S. Toofan and Z. Mehrara " JPEG2000 Image Compression Using SVM and DWT", International Journal of Science and Engineering Investigations, vol. 1, issue 3, April 2012, pp 53-57.

S. Fazli and P. Esfahani " Automatic Fatigue Detection Based On Eye States" presented at Int. Conf. on Advances in Computer Engineering 2012, June 2012, Amsterdam, Netherlands.

S. Fazli, M. Mohammadi and M.Rahmani " Neural Network based Vehicle Classification for Intelligent Traffic Control", International Journal of Software Engineering & Applications (IJSEA), Vol.3, No.3, May 2012, pp 17-22.

S. Fazli and S. Fathi Ghiri " Automatic Circle Detection in Digital Images using Artificial Bee Colony Algorithm" presented at International Conference on Advances in Computer and Electrical Engineering (ICACEE'2012), Nov. 17-18, 2012 Manila, Philippines.

S. Fazli and M. Zolfaghari-Nejad " A New Steganalysis Method for Steganographic Images on DWT Domain ", International Journal of Science and Engineering Investigations , Volume 1, Issue 2, March 2012 , pp 1-4.

S. Fazli, H. Askarifar " Gait Recognition using SVM and LDA" presented at Int. Conf. on Advances in Computing, Control  and Telecommunication Technologies 2011, Dec 13-14, Indonesia, 2011.

S. Fazli and M. Zolfaghari-Nejad " An Improved Watermarking Algorithm for Hiding Biometric Data ", International Journal of Science and Engineering Investigations , Volume 1, Issue 2, March 2012 , pp 11-15.

رحمنی مرتضی, فضلی سعید, محمدی شهرام " الگوریتم هوشمند حمل و نقل برای بدست آوردن پارامترهای ترافیک"  کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی, 10-11 آبان 1390 , زنجان.

رحمنی مرتضی, فضلی سعید, محمدی شهرام " تشخیص و ردیابی وسایل نقلیه برای کنترل ترافیک هوشمند"  کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی, 10-11 آبان 1390 , زنجان.

رحمنی مرتضی, فضلی سعید, محمدی شهرام " تشخیص و ردیابی و طبقه بندی وسایل نقلیه با تکنیک های پردازش تصویر برای سیستم حمل و نقل هوشمند"  کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی,  3-2 اسفند 1390 , تهران.

V. Rashtchi, E. Rahimpour, and S. Fazli " Genetic Algorithm Application to Detect Broken Rotor Bar in Three Phase Squirrel Cage Induction Motors", International Review of Electrical Engineering (IREE), Volume 6, Issue 05, September-October 2011, pp 2286-2292.

J. Ghezelbash, A. Borghaee, S. Minaei, S. Fazli and M. Moradi " Automated sorting of closed-shell pistachio nuts using machine vision system", World Applied Sciences Journal, Volume 12, 2011, pp 1989-1995.

S. Fazli and H. Mohammadi D., P. Moallem " Collision-Free Navigation for Blind Persons using Stereo Matching ", International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 2, Issue 12, December-2011, pp 1-8.

S. Fazli and H. Mohammadi D., P. Moallem " A Robust Negative Obstacle Detection Method using Seed-Growing and Dynamic Programming for Visually-Impaired/Blind Persons", Optical review, Accepted for publication.

H. Seyedarabi, S. Fazli and R. Afrouzian " A FAST ALGORITHM FOR RECOGNITION OF BASIC FACIAL EXPRESSIONS WITH GABOR FILTER BANK ", IJEST, Volume 3, Issue 08, August 2011, pp 6824-6829.

V. Rashtchi, A. Bagheri, A. Shabani and S. Fazli " A novel PSO-based technique for optimal design of protective current transformers", COMPEL, Volume 30, Issue 02, 2011, pp 505-518.

S. Fazli, H. Askarifar, " AN ADVANCED MULTI FEATURE BASED GAIT RECOGNITION" presented at 2011 SIPA Conference, Jun 22-24, Greece, 2011.

S. Fazli, R. Afrouzian and H. Seyedarabi, " Fiducial Facial Points Tracking Using Particle Filter and Geometric Features" presented at 2010 ICUMT-CS Conference, Oct 18-20, Moscow, 2010.

S. Fazli, S. Gholamrezaei and A. Bazrafshan, " Advanced Wavelet Based Steganography for Colored Images" presented at 2010 ICUMT-CS Conference, Oct 18-20, Moscow, 2010.

S. Fazli, H. Bouzari and H. Moradi pour, " Complex PDE Image Denoising Based on Particle Swarm Optimization" presented at 2010 ICUMT-CS Conference, Oct 18-20, Moscow, 2010.

S. Fazli, H. Askarifar and M.Sheikh Shoaie, " Multi-View Neural Network Based Gait Recognition " presented at 2010 ICCESSE Conference, JUL 14-16,Indonesia, 2010.

S. Fazli, H. Mohammadi Dehnavi andP.Moallem, " An Advanced Stereo Vision Based Obstacle Detection with a Robust Shadow Removal Technique " presented at 2010 ICCESSE Conference, JUL 14-16,Indonesia, 2010.

S. Fazli, H. Mohammadi Dehnavi andP.Moallem, " بکار گیری روش تطابق استریو مجموع فاصله همینگ در تشخیص مانع " presented at  کنفرانس مهندسی برق ایران, 1388/5/28-29, گناباد, Iran, 1388.

S. Mohammadi, S.Fazli and A.Farajzadeh, " Fingerprint Classification by Ridge Orientation and Singular Point Analysis" presented at 2009 Signal and Image Processing Applications IET Conference, DEC 19-20, India, 2009.

S. Fazli, G. Khodaverdi, " Trade-off between imperceptibility and robustness of LSB Watermarking using SSIM Quality Metrics" presented at 2009 ICMV Conference, DEC 28-30, Dubai,UAE, 2009.

S. Fazli, R. Afrouzian and H. Seyedarabi, " A Combined KPCA and SVM Method for Basic Emotional Expressions Recognition" presented at 2009 ICMV Conference, DEC 28-30, Dubai,UAE, 2009.

S. Fazli, H. Mohammadi Dehnavi andP.Moallem, " A Robust Obstacle Detection Method in Highly Textured Environments using Stereo visio" presented at 2009 ICMV Conference, DEC 28-30, Dubai,UAE, 2009.

S. Fazli, H. Moradi pour and H. Bouzari, " Particle Filter based object tracking with sift and color feature " presented at 2009 ICMV Conference, DEC28-30, 2009, Dubai,UAE, 2009.

S. Fazli, R. Afrouzian and H. Seyedarabi, " High- Performance Facial Expression Recognition Using Gabor Filter and Probabilistic Neural Network " presented at 2009 IEEE ICIS Conference, November 20-22, 2009, China, 2009.

S. Fazli, H. Bouzari and H. Moradi pour, "A Novel PSO-Based Parameter Estimation for Total Variation Regularization" presented at 2009 6th ECTI-CON Conference, May 6-9, 2009, Thailand, 2009.

S. Fazli, H. Moradi pour and H. Bouzari, "A Robust Hybrid Movement Detection Method in Dynamic Background" presented at 2009 6th ECTI-CON Conference, May 6-9, 2009, Thailand, 2009.

S. Fazli, H. Moradi pour and H. Bouzari, "Multiple Object Tracking Using Improved GMM-Based Motion Segmentation" presented at 2009 6th ECTI-CON Conference, May 6-9, 2009, Thailand, 2009.

S. Fazli, H. Moradi pour and H. Bouzari, "A Novel GMM-Based Motion Segmentation Method for Complex Background" presented at 2009 IEEE GCC Conference, March 17-19, 2009, Kuwait, 2009.

S. Fazli, H. Bouzari and H. Moradi pour, "A Novel Object Based Super-Resolution using Phase Template Matching" presented at 2009 IEEE GCC Conference, March 17-19, 2009, Kuwait, 2009.

S. Fazli, H. Bouzari and H. Moradi pour "New Representation of TV Regularization for Super-Resolution" presented at 2009 IEEE GCC Conference, March 17-19, 2009, Kuwait, 2009.

S. Fazli and M. Kiamini, " A High_Performance Steganographic Method using JPEG and PSO Algorithm" presented at 2008 IEEE  INTERNATIONAL MULTITOPIC CONFERENCE  (INMIC), December 23,24  2008, Karachi, Pakistan, 2008.

S. Fazli and L. Kleeman, "Simultaneous Landmark Classification, Localisation and Map Building for an Advanced Sonar Ring", Robotica, Volume 25, Issue 03, May 2007, pp 283-296.

S. Fazli and L. Kleeman "Sensor Design and Signal Processing for an Advanced Sonar Ring", Robotica, Volume 24, Issue 04, July 2006, pp 433-446.

S. Fazli and L. Kleeman, "A real time advanced sonar ring with simultaneous firing," presented at 2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Sep 28-Oct 2 2004, Sendai, Japan, 2004.

S. Fazli and L. Kleeman, "A Low Sample Rate Real Time Advanced Sonar Ring," presented at 2004 Australian Conference on Robotics and Automation (ACRA), Dec 6-8 2004, Canberra, Australia, 2004.

S. Fazli and L. Kleeman, "Wall Following and Obstacle Avoidance Results from a Multi-DSP Sonar Ring on a Mobile Robot," presented at 2005 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA), Jul 29-Aug 1 2005, Ontario, Canada, 2005.

S. Fazli and L. Kleeman, "Advanced Sonar Ring Sensing in Theory and Practice", Technical Report MECSE-9-2004, Department of Electrical and Computer Systems Engineering, Monash University, Australia.

S. Fazli and L. Kleeman, "Accurate Sonar Ring Design with Cycle Hopping and Interference Rejection – Hardware, Software and Experimental Verification", Technical Report MECSE-28-2005, Department of Electrical and Computer Systems Engineering, Monash University, Australia.

Moayeri H. R. S., Madadi, H., Pouraskari H. & Enkegaard A. (2013) Temperature dependent functional response of Diaeretiella rapae to the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae. European journal of entomology. 110:109-113. (ISI, JCR)

Moayeri H. R. S., Rasekh A. & Enkegaard A. (2013) The influence of cornicle droplets secretion of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (L.) on parasitism behavior of naïve and e xp e r i en c ed aphid parasitoid, Diaeretiella rapae (M Intosh). Insect science. (ISI, JCR)

 

Hosseini Mojtaba, Ahmad Ashouri, Annie Enkegaard, Wolfgang W. Weisser, Seyed Hossein Goldansaz, Mahdi Nassiri Mahalati & Hamid Reza Sarraf Moayeri (2010) Plant quality effects on intraguild predation between Orius laevigatus and Aphidoletes aphidimyza. Entomologia Experimentalis et Applicata. 135: 208 216. (ISI, JCR)

 

Moayeri HRS, Ashouri A, Mohandesi A. (2012) Fitness costs of cotton aphid s (Aphis gossypii) cornicle secretion, as a defense mechanism. Journal of Entomological Society of Iran.

 

Moayeri H. R. S., A. R. Mohandesi, A. Ashouri (2012) The Effect of interaguild predation on avoidance behavior of the aphidophagous midge, Aphidoletes aphidimyza (Diptera: Cecidomyiidae) in encounter with the predatory bug, Orius laevigatus (Heteroptera: Anthocoridae). Journal of Entomological Society of Iran. (Accepted) (ISC)

 

Moayeri H. R. S., Pirayeshfar, F. H. & Kavousi A. (2012) Repellent effect of three different herbal essential oils on the Two-spotted spider mite, Tetranychus urticae by using a new method. Iranian journal of agriculture science. (Under review) (ISC)

Ammarellou, A. Kazemeitabar, K. Najafei,H. (2013). The rooting of Ziziphora tenuir L. stem ttings without using of chemical hormones.. 2nd National Congress on Medicinal Plants. Iran. Ammarellou, A. Davodvandi,M. . Kazemeitabar, K. Najafei,H. (2013). Evaluation of seasonal effects on transplanting of Ferula gummosa from wild to green hose. 2nd National Congress on Medicinal Plants. Iran.cu

 

Ammarellou, Ali, Kazemeitabar, Kamal, Najafei, Hamid Zarreinei, Mortazavei, Najmaddin1 and Ammarellou, Nasimeh. (2012). Effects of different culture media on rooting of Urtica dioica L. stem cuttings.

 

Ammarellou, A. Wang, Y. Nematzadeh, G. and Tajic, M.( 2014). Desert truffle. Non Mediterranean Asian desert countries. Chapter 12. Springer.

B Rostami., A Niasari-Naslaji., M Vojgani., D Nikjou., H Amanlou., A Gerami.,

(2011). Effect of eCG on early resumption of ovarian activity in postpartum dairy cows.
Anim. Reprod. Sci., 128: 100-106.

 

B Rostami., A Niasari-Naslaji., M Vojgani., D Nikjou., H Amanlou., A Gerami., (2012). Postpartum ovarian activity in primiparous Holstein dairy cows. J.Vet. Res. (in press).

Hosseini H., Harkinezhad M T., Rostami B., Shahir M H. (2012).  Investigating of gene expression of progesterone receptors in different areas of the uterus in early stages of pregnancy in Afshari sheep   Iranian congress of Animal Science. Isfahan, Iran.

Hajizadeh R., Rostami., B Shahir M H.,Aliyari D., Moghaddam S., Jafari R. (2012).  The effect of post-mating hCG administration on reproductive performance of Merino × Afshari crossbred ewes.  Iranian congress of Animal Science. Isfahan, Iran.

Kohram H., Moghaddam S., Shahir MH., Rostami B., Aliyari D., Jafari R. (2012).  Effects of different folliculogenic hormones on reproductive performance of Afshari ewes. Iranian congress of Animal Science. Isfahan, Iran.

Rostami B., Rafiee S., Masoumi R. (2012).  A review on the causes of poor fertility in high milk producing dairy cows. Diseases and reproductive management of dairy cattle symposium.Tabriz , Iran

 

Saleh, M., Harkinezhad, M.T., Marefat, A., Salmani, V. (2012). An outbreak of abortion in Afshari sheep with probable involvement of Campylobacter fetus. IJVM (2013), 7(1):51-56

Dickx, V., Geens, T., Deschuyffeleer, T., Tyberghien, L., Harkinezhad, T., Beeckman, D. S. A., Braeckman, L. and D. Vanrompay. (2010).  Chlamydophila psittaci Zoonotic Risk Assessment in a Chicken and Turkey Slaughterhouse. Journal of  Clinical Microbiology 48(9), 3244–3250

Froharmehr, A., Harkinezhad, T., and B. Ghasempanahi. (2013). Effect of Aflatoxin B1 on Growth of Bovine Mammary Epithelial Cells in 3D and Monolayer Culture System. Advanced Pharmaceutical Bulletin. 3(1) 143-146

Froharmehr, A., Harkinezhad, T., and B. Ghasempanahi. (2013).  Evaluation of STAT5A Gene Expression in Aflatoxin B1 Treated Bovine Mammary Epithelial Cells. Advanced Pharmaceutical Bulletin. 3(2) 461-464

 

Saleh, M., Harkinezhad, T., Marafat, A. R., and W. Salmani. (2013). An outbreak of abortion in Afshari sheep with probable involvement of Campylobacter fetus. Iranian Journal of Veterinary Medicine. 7(1), 51-56

 

Daliri, M., Fazeli, J., Harkinezhad, T., Hashemi, E. and M. Eskandarinasb. (2010). Do E2, P4, LH and FSH hormones have an effect on Expression of IGF-II and TGF-α in goat oviduct epithelial cells.  International symposium on Endocrinology and reproduction, 4th -6th February 2010. New Delhi, India. P53

Hashemi, E., Daliri, M., Fazeli, J., Harkinezhad, T., Eskandarinasb, M. and M. H. Hosseini Doultabadi. (2010). Growth factor gene expression in goat oviduct epithelial cells regulate by E2, P4, LH and FSH hormones. 11th Iranian Congress of Genetics, 22th -24th May 2010. Tehran, Iran. P1-071. 

Alaeddin M.T., Harkinejad M.T., and H. Kohram. (2011). Follicular waves in ewe lambs during anoestrus. 44th SSR Annual Meeting. Portland, Oregon, USA. July 31 - August 4, 2011.

 

Shahir, M. H., Harkinezhad, T. and R. Rahmani. (2011). Effect of early age thermal conditioning on performance and immune response in broilers under heat stress. 5th combined workshop, Fundamental physiology and perinatal development in poultry. Wageningen, the Netherlands. August 31-September 3, 2011. 

صالح، م.، هرکی­ نژاد، ط.، ر.، سلمانی، و.(1393). تشخیص تعدادی از عوامل باکتریایی سقط جنین در گوسفند افشاری با استفاده ازReal Time PCR و تعیین حساسیت آغازگر مربوط به کمپیلوباکتر. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی ( دوره 6، شماره 3)

امیری رودبار، م.، محمد آبادی، م.، سلمانی، و. اپی ژنتیک: چا لشی جدید پیشروی اصلاح نژاد دام. فصلنامه ژنتیک در هزاره سوم. پذیرفته شده در تاریخ 7/7/93

صالح، م.، هرکی­ نژاد، ط.، معرفت، ع. ر.، سلمانی، و.، رستم­خانی، ر.  و س. س. موسوی. (1390). تشخیص کمپیلوباکتر درشیوع ناگهانی سقط جنین گوسفند افشاری در منطقه ماهنشان استان زنجان. اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

سلمانی، و.، هرکی نژاد، ط.، صالح، م.، اسکندری نسب، م.پ. و د. سلیمی. (1390). تنوع اللی ژن FTO (اینترون 3 و اگزون 4 ) درگوسفندان آمیخته افشاری × برولا مرینو. اولین همایش ملی نقش بیوتکنولوژی در علوم دامی. اصفهان. 31 شهریور ماه 1390.

کتاب اپی ژنتیکتالیف محمود امیری رودبار، وحید سلمانی، حمیده عادل دوست، معصومه صالح1393ناشرجهاد دانشگاهی

پوراسکندری، ا.، سلیمانی، ع. و همکاران(1390). تجزیه رگرسیون و علیت اجزاء عملکرد در 20 رقم زیتون . اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

 

مشیری، ف.، سلیمانی، ع. و همکاران  (1390). غربالگری گامتوفیتکی تحمل به تنش خشکی در برخی از ارقام زیتون. اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان. 21-19 شهریورماه 1390.

 

  حسینی، ع.، ربیعی، و.،  سلیمانی، ع.، کرمی دهکردی، ا.  (1391).  شناسایی و ارزیابی ارقام محلی انگور با استفاده از صفات مرفولوژیکی در منطقه ی ابهر(استان زنجان). همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست دانشگاه ارومیه  

 

بهرامی، ص.، سلیمانی، ع. و همکاران.  (1391).تأثیر محلولپاشی اسید هیومیک بر خصوصیات کیفی سیب رقم گرانی اسمیت . کنفرانس سراسری و کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران  دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

   سفید کوهی، ز.، سلیمانی، ع. و همکاران  (1391) . بررسی تنوع ژنتیکی گردو با استفاده از نشانگر های ریزماهواره . کنفرانس سراسری و کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

     غفوری، م.، سلیمانی، ع. و همکاران (1392).. کاربرد پس از برداشت اسانس آویشن برعمر انباری میوه انار رقم پوست قرمز طارم.  کنگره علوم باغبانی ایران  دانشگاه بوعلی سینا 

 

جزء قاسمی، س.، ربیعی، و.، سلیمانی، ع.، خلیقی، ا.  (1392). بررسی وراثت پذیری عمومی و میزان تجمع رنگیزه های گیاهی در ارقام زنبق بومی استان زنجان کنگره علوم باغبانی ایران  دانشگاه بوعلی سینا

 

جزء قاسمی، س.، سلیمانی، ع.، ربیعی، و.، خلیقی، ا. (1392). بررسی تنوع مرفولوژیکی ارقام زنبق (Iris sp.) استان زنجان کنگره علوم باغبانی ایران  دانشگاه بوعلی سینا

 

مولایی، س.، سلیمانی، ع. و همکاران (1392). ارزیابی خصوصیات پومولوژیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ های زردآلو. کنگره علوم باغبانی ایران  دانشگاه بوعلی سینا

 

 فرهنگ، ا.، خیری، ع.، سلیمانی، ع. (1392).اثر ارتفاع بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی بومادران دماوندی (Achillea aucheri).   همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار  دانشکده شهید مفتح همدان

Bahari.Abbas.Study of Expression of Low-Temperature-Responsive Genes for Selected Barley Accessions, Biotechonology, 2009

Bahari.Abbas.cytochrome P450 isoforms are differently up-regulated in aflatoxin B-exposed human lymphocytes and monocytes, ImmunopharmacolImmunotoxicol, 2013

Bahari.Abbas.GST-M1 is transcribed moreso than AKR7A2 in AFB-exposed human monocytes and lymphocytes. J Immunotoxicol, 2014

بازدید امروز: 2