خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 18-2-1395
اهداف گروه علوم دامی

 

  •   برنامه ريزي علمي و فني براي تحقيقات علوم دامي
  •   نيازسنجي،و به روز کردن تحقيقات علوم دامي
  •   تهيه، تدوين و مشاركت در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي جامع و ملي علوم دامي
  •   بررسي، تصويب و مشاركت در اجراي طرح هاي تحقيقاتي علوم دامي
  •   هدايت، نظارت و ارزيابي طرح هاي تحقيقاتي علوم دامي
  •   ايجاد ارتباط با بخش هاي توليدي، اجرايي و ترويجي
  •   تقويت بنيه علمي، فني و پژوهشي محققين علوم دامي
  •   مشاركت در سمينارها، كنفرانسها و گردهمائي هاي مرتبط با علوم دامي
  •   جلب همكاري و مشاركت دانشگاهها و ساير مجامع علمي و پژوهشي در رابطه با فعاليتهاي تحقيقاتي علوم دامي .

بازدید امروز: 2