خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 26-12-1397
مدیریت گروه علوم زراعی

                             خدیجه باقری
استادیار
پست الکترونیکی
bagheri.khadijeh@znu.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bagheri-khadijeh
تلفن
  (+98) 241 33054523
فکس
  (+98) 2433054254

 

مدیران پیشین گروه

دکتر فرید شکاری

دکتر علیرضا یوسفی

دکتر مجید پوریوسف

بازدید امروز: 3