بروزرسانی: 11-7-1401
مدیریت گروه علوم زراعی

                            حسین ربی انگورانی
استادیار
پست الکترونیکی

rabbihosein@znu.ac.ir

آدرس اینترنتی
 
تلفن
  (+98) 241 33054248
فکس
  (+98) 2433054254

 

مدیران پیشین گروه

آقای دکتر فرید شکاری

آقای دکتر علیرضا یوسفی

آقای دکتر مجید پوریوسف

خانم دکتر خدیجه باقری

بازدید امروز: 2