خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 16-7-1401
رئیس پژوهشکده

رضا رسولی
استاد
پست الکترونيکی

r_rasuli(at)znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/rasuli-reza

تلفن
       024-33054246
فکس
       024-33054254
آدرس پستی
زنجان، بلوار دانشگاه،دانشگاه زنجان، پژوهشکده فناوری های نوین زیستی، کد پستی 4537138791

 

                                                                             معاون پژوهشکده

علی عمارلو
استادیار
پست الکترونيکی

ammarellou@yahoo.com  
تلفن
         024-33054247
فکس
        024-33054254
آدرس پستی
زنجان، بلوار دانشگاه،دانشگاه زنجان، پژوهشکده فناوری های نوین زیستی، کد پستی 4537138791

 

روسای پیشین پژوهشکده

مهندس اسکندر عسکری

مرحوم دکتر علی حق نظری

دکتر فرید شکاری

مرحوم دکتر علی حق نظری

دکتر علیرضا معرفت

دکتر محمد طاهر هرکی نژاد

دکتر حمیدرضا صراف معیری

دکتر علی رمضانی

معاونین پیشین پژوهشکده

دکتر علی عمارلو

دکتر سعید فضلی

دکتر علیرضا یوسفی

بازدید امروز: 2