بروزرسانی: 25-7-1402
سرپرست پژوهشکده

مرتضی موحدی فاضل
دانشیار
پست الکترونيکی

movahedi@znu.ac.ir      fazel@znu.ac.ir    
آدرس اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/movahedi-morteza

تلفن
       024-33054246
فکس
       024-33054254
آدرس پستی
زنجان، بلوار دانشگاه،دانشگاه زنجان، پژوهشکده فناوری های نوین زیستی، کد پستی 4537138791

 

                                                                             معاون پژوهشکده

علی عمارلو
دانشیار
پست الکترونيکی

ammarellou@yahoo.com  
تلفن
         024-33054247
فکس
        024-33054254
آدرس پستی
زنجان، بلوار دانشگاه،دانشگاه زنجان، پژوهشکده فناوری های نوین زیستی، کد پستی 4537138791

 

بازدید امروز: 2