خانه :: اساتید :: اخبار
دعوت جهت انجام کار دانشجویی
دعوت جهت انجام کار دانشجویی جهت مزرعه گیاهان دارویی پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی دانشگاهبه سه تن، کار دانشجویی مزرعه ای در مقطع کارشناسی  به مدت یک ماه جهت کار مزرعه گیاهان داروئی مورد نیاز است. متقاضیان درخواست خود را با برنامه تحصیلی و کلاسی و تصویر کارت دانشجویی خود به دفتر پژوهشکده حداکثر تا دو روز آتی حضورا و کتبا تحویل نمایند.

                                                                                    پژوهشکده فناوری های نوین زیستی


ارسال شده در مورخه: 25-02-1401