بروزرسانی: 19-2-1395
ثبت اختراعات

صراف معیری ح. ر. اظهار نامه 13915014000305819 . سال 1391. تله نوری فرمونی برای کنترل مینوز گوجه فرنگی. ثبت شده

صراف معیری ح. ر. اظهار نامه 13915014000304891 . سال 1391. کنه کش گیاهی. در حال ثبت

صراف معیری ح. ر. اظهار نامه 139150140003008088 . سال 1391. دانش فنی تولید کنه شکارگر  . ثبت شده

بازدید امروز: 2