بروزرسانی: 19-2-1395
طرح های تحقیقاتی

صراف معیری ح. ر. (مجری). 1393. پتانسیل استفاده از برخی کنه کشهای گیاهی برای کنترل کنه تارتن روی گیاه رز. طرح سفارشی ستاد زیست فناوری (در حال اجرا)

صراف معیری ح. ر. (مجری). 1393. پایلوت استفاده از کنه کش گیاهی در شرایط گلخانه . طرح سفارشی شرکت باریج اسانس (در حال اجرا)

صراف معیری ح. ر. (مجری). 1390. اثرات دورکنندگی و کشندگی برخی از اسانس‌های گیاهان دارویی روی کنه تارتن دولکه‌ای. طرح پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی. (اجرا شده)

صراف معیری ح. ر. (مجری). 1390. اثرات کشندگی برخی ترکیبات فرموله شده بر پایه اسانس­های گیاهان دارویی روی کنه تارتن. قرار داد همکاری با شرکت داروسازی باریج اسانس. (اجرا شده)

صراف معیری ح. ر. (مجری). 1390. بررسی برخی رفتارهای انگلی زنبور Diaeretiella rapae  پارازیتویید شته مومی کلم ، Brevicoryn brassicae. طرح پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی. (اجرا شده)

عمارلو، ع. بررسی اثرات بستر کشت و هورمون IBA بر میزان ریشه زائی گزنه (اجرا شده).

عمارلو ،ع. بررسی ریزازدیادی گیاه باریجه و استحصال سلولی متابولیت های ثانوی ( در حال اجرا).

سلیمانی، ع. و همکاران.   .1391 بررسی خصوصیات پومولوژیکی برخی از ارقام زیتون در استان زنجان (اجرا شده).

سلیمانی، ع. و همکاران. تکثیر انبوه پایه­های GF677 بادام با استفاده از سیستم کشت بیوراکتور (در حال بررسی).

فضلی ،س. ارائه خدمات مشاوره جهت تهیه و تدوین بخش اول آمایش استان زنجان

فضلی ،س. طراحی و ساخت ربات مین‌ یاب خودکار

بازدید امروز: 2