بروزرسانی: 17-7-1398
واحدهای پیشنهادی برای هر ترم

 

کارشناسی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png چارت کارشناسی شیمی محض ورودی 96 به بعد
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png چارت کارشناسی شیمی محض ورودی 94 و 95

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

چارت درسی کارشناسی شیمی کاربردی96 ورودی به بعد
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png چارت درسی کارشناسی شیمی کاربردی ورودی 95 و 94

 

کارشناسی ارشد

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

شیمی آلی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

شیمی تجزیه

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

شیمی معدنی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

شیمی فیزیک

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

شیمی پلیمر

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

شیمی کاربردی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

نانو شیمی

 

دکترا

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

شیمی آلی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

شیمی تجزیه

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

شیمی معدنی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

شیمی فیزیک

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

شیمی کاربردی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

شیمی پلیمر

 

 

بازدید امروز: 6


ارتباط با دانشکده علوم

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید