بروزرسانی: 28-9-1400
آزمايشگاه فیزیک پايه 3

-

عنوان آزمایشگاه: فیزیک پایه 3

نوع آزمایشگاه:                     آموزشی   

نام مسئول مربوطه: دکتر حسین صفری

 

شماره آزمایش

عنوان آزمایش

 

توضیحات

 

تصویر

فیلم

1

تعیین ارزش آبی کالریمتر

تعیین مقدار آبی که هم­ارز کالریمتر در یک واکنش گرمایی، گرما می­گیرد.

مشاهده ویدئو

2

تعیین عدد ژول به روش الکتریکی

اندازه­گیری ضریب تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی

مشاهده ویدئو

3

اندازه­گیری گرمای نهان ذوب یخ

محاسبه گرمای نهان ذوب یخ

 

مشاهده ویدئو

4

گرمای ویژه جامدات

محاسبه گرمای ویژه جسم جامد

 

مشاهده ویدئو

5

اندازه­گیری گرمای ویژه مایعات به روش سرد کردن

محاسبه گرمای ویژه مایعات با توجه به تفاوت گرمای ویژه و به تبع آن سرعت تبادل گرمایی مایعات

 

مشاهده ویدئو

6

آونگ فیزیکی

محاسبه دوره تناوب آونگ فیزیکی با آزمایش و نظریه دوره و نیز بررسی تاثیر تغییرات لختی دورانی آونگ در دوره تناوب

 

مشاهده ویدئو

7

ماشین موج ولر

آشنایی با سازوکار انتشار امواج مکانیکی و تاثیر تغییرات لختی دورانی در سرعت انتشار امواج مکانیکی

فیلم 1

مشاهده ویدئو

8

آشنایی با اسیلوسکوپ

مشاهده و رسم موج یک منبع تولیدی موج، اشکال لیساژو، تعیین فرکانس مجهول یک منبع، به دست آوردن اختلاف فاز و محاسبه افت پتانسیل دو سر یک مقاومت و خازن

مشاهده ویدئو 

9

لوله­ای صوتی

اندازه­گیری سرعت صوت در هوا با استفتده از روش­های تشدید

مشاهده ویدئو 

10

تار مرتعش

محاسبه فرکانس­های مجهول در تار مرتعش

فیلم 2

مشاهده ویدئو 

11

تعیین ضریب انبساط خطی جامدات

اندازه­گیری ضریب انبساط خطی جامدات برای فلزهای مختلف

مشاهده ویدئو 

12

اندازه گیری طول موج امواج فرا صوتی

 

 

مشاهده ویدئو 

13

ماشین-هوا گرمایی

 

 

مشاهده ویدئو 

 

 

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-