بروزرسانی: 24-6-1394
آزمایشگاهها و کارگاههای زیست شناسی

آزمایشگاه بیوشیمی وبیوفیزیک
آزمایشگاه مولکولی ( ژنتیک وسلولی- مولکولی)
آزمایشگاه جانور شناسی
آزمایشگاه علوم گیاهی
آزمایشگاه تحقیقاتی-کارشناسی ارشد.(جدید)

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-