خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 125
    بازديد ديروز: 112
    بازديد کل: 533271
بروزرسانی: 12-2-1402
آزمايشگاههای دانشکده

گروه شيمي
آزمايشگاه‌شيمي‌آلي(ارائه‌دروس‌سرويسي‌وتخصصي‌آلي)
 آزمايشگاه شيمي تجزيه 1و2 (ارائه آزمايشگاه شيمي تجزيه 1و2 سرويسي براي گروه خاك‌شناسي)
 آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي
 آزمايشگاه شيمي معدني: ارائه دروس (شيمي معدني 1 و 2 ) و (آزمايشگاه شيمي عمومي 1 و 2 سرويسي)
 آزمايشگاه شيمي فيزيك: ارائه دروس (آزمايشگاه شيمي فيزيك 1و2) و (آزمايشگاه شيمي عمومي 1 سرويسي)
 آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي تجزيه و معدني (جهت دانشجويان‌ارشد، دكتري وتمرين پژوهش كارشناسي‌شيمي)
 آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي آلي (جهت دانشجويان ارشد و دكتري)
 آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي فيزيك (جهت دانشجويان ارشد و دكتري شيمي فيزيك و آلي)
 
گروه فيزيك
آزمايشگاه فيزيك پايه 1(ارائه25 گروه سرويسي آزمايشگاهي و 2 گروه آزمايشگاهي  اختصاصي دانشجويان فيزيك در هر ترم)
 آزمايشگاه فيزيك پايه 2(ارائه20 گروه سرويسي آزمايشگاهي در هر ترم)
 آزمايشگاه فيزيك پايه 3
 آزمايشگاه فيزيك جدي
 آزمايشگاه فيزيك اپتيك و ليزر
 آزمايشگاه پيشرفته اتمي و مولكولي (ارائه آزمايشگاه براي دانشجويان كارشناسي ارشد و محل انجام پروژه‌هاي كارشناسي ارشد در زمينه اپتيك و ليزر)
 آزمايشگاه فيزيك هسته‌اي (ارائه فيزيك هسته‌اي كارشناسي و محل انجام پروژه‌هاي دانشجوئي)
آزمايشگاه فيزيك حالت جامد
 
گروه رياضي
 آزمايشگاه رياضي 
 
گروه زمين شناسي
آزمايشگاه ميكروسكوپي
 آزمايشگاه XRD (كاني‌شناسي پترولوژي ) كاني شناسي و سنگ شناسي
 آزمايشگاه رسوب شناسي و فسيل شناسي
 آزمايشگاه فتوژئولوژي و تكتونيك
 آزمايشگاه ميكروسكوپي تحقيقاتي (پتروگرافي )
 كارگاه تهيه مقاطع نازك سنگي با تجهيزات مربوطه
 كارگاه تهيه مقاطع صيقلي با كليه تجهيزات
 
گروه زيست شناسي
آزمايشگاه زيست‌شناسي سلولي و مولكولي و ژنتيك
 آزمايشگاه جانورشناسي 1و2
 آزمايشگاه جنين‌شناسي
 آزمايشگاه ژنتيك
 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري
 آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي
آزمايشگاه سيستماتيك گياهي

بازدید امروز: 8