ریاست دانشکده

دکتر میرسعید سید دراجی

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: dorraji[at]znu.ac.ir     saeed_dorraji@yahoo.com

تلفن: 02433052584

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/dorraji-saeed

معاونین دانشکده - دانشکده علوم
معاون پژوهشی

دکتر افشین  زهدی

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: zohdi.a[at]znu.ac.ir     afshin.zohdi@znu.ac.ir

تلفن: 02433054563

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/zohdi-afshin

معاون آموزشی

دکتر مریم شاطریان

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: shaterian@znu.ac.ir[at]znu.ac.ir     

تلفن: 02433054735

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/shaterian-maryam

مدیران گروههای آموزشی - دانشکده علوم
مدیر گروه شیمی

دکتر حسن شایانی جم

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: shayan@znu.ac.ir[at]znu.ac.ir     

تلفن: 0098-2433054093

فکس: 00982433052477

https://www.znu.ac.ir/members/shayanijam-hassan

مدیر گروه زمین شناسی

دکتر علی حاجی ابوالفتح

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: aliabolfath@znu.ac.ir [at]znu.ac.ir     

تلفن: 0098-2433054010

فکس: 0098-2432284044

https://www.znu.ac.ir/members/hajabolfath-ali

مدیر گروه زیست شناسی

دکتر قاسم محمدی کاشانی

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: kashani_gm@znu.ac.ir [at]znu.ac.ir     gmkashani@gmail.com

تلفن: 0098-2433052618

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/kashani-ghasem

مدیر گروه آمار

دکتر علی  محمدیان مصمم

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: a.m.mosammam[at]znu.ac.ir     a.m.mosammam at gmail.com

تلفن: 0098-2433054081

فکس: 0098-2432284127

https://www.znu.ac.ir/members/mohammadian-ali

مدیر گروه علوم محیط زیست

دکتر فاطمه رجایی

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: Rajaei_Fatemeh@znu.ac.ir[at]znu.ac.ir     fateme.rajaei@yahoo.com

تلفن: 0098-2433054742

فکس: 0

https://znu.ac.ir/members/frajaee

مدیر گروه فیزیک

دکتر مجتبی نصیری

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: mnasiri[at]znu.ac.ir[at]znu.ac.ir     mnz1360@gmail.com

تلفن: 0098-2433052638

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/nasiri-mojtaba

مدیر گروه ریاضی

دکتر علی مرصعی

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: morassaei[at]znu.ac.ir[at]znu.ac.ir      ali.morassaei@gmail.com

تلفن: 02433054074

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/morassaei-ali


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-