خانه :: اساتید :: اخبار
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر    
رئیس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
کیومرثیان - جواد       
jk[at]znu.ac.ir
2232