بروزرسانی: 1-8-1400
مربیان دوومیدانی بانوان

 

نام و نام خانوادگی

شبنم سیلاطانی

درجه مربیگری 3
درجه داوری 3
سابقه فعالیت 25 سال

 

نام و نام خانوادگی

 

زهرا سیروس تنها

درجه مربیگری 2
درجه داوری 3
سابقه فعالیت 15سال

 

نام و نام خانوادگی

 

فاطمه حاتمی

درجه مربیگری 3
درجه داوری 3
سابقه فعالیت 12 سال

 

نام و نام خانوادگی

 

زهرا ایده لویی

درجه مربیگری 3
درجه داوری 3
سابقه فعالیت 12سال

 

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 3