بروزرسانی: 20-7-1400
پیست و زمین چمن طبیعی نشاط

شناسنامه اماکن و فضاهای ورزشی دانشگاه

نام مکان ورزشی : پیست و زمین چمن طبیعی نشاط                        

آدرس : زنجان-کیلومتر5 جاده تبریز

سال بهره برداری: 1398

کاربری مکان: تمرینات فوتبال و دوومیدانی

مساحت کل (به متر مربع) :  15000 مساحت فضای سرویس دهنده ورزشی(به متر مربع) : 10300

ابعاد کل فضا (طول و عرض):      150*100       ابعاد فضای سرویس دهنده ورزشی (طول و عرض): 150*100

جایگاه تماشاچی:     ندارد

نوع پوشش یا کفپوش:   پیست خاکی و زمین چمن طبیعی

تاسیسات فضای ورزشی: ندارد

تجهیزات ورزشی:  --------

نحوه مدیریت فضاهای ورزشی: 1-اداره تربیت بدنی  ▄  2- دانشکده تربیت بدنی  □  3 - بخش خصوصی □   4- سایر□

نحوه نگهداری فضاهای ورزشی: 1-اداره تربیت بدنی ▄  2- دانشکده تربیت بدنی  □   3- بخش خصوصی  □     4- سایر□

تاریخ تنظیم: 14/01/1400       نام و نام خانوادگی تنظیم کننده: ف. محمدی

بازدید امروز: 2