راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مدیریت تربیت بدنی    
مدیر تربیت بدنی
محمدی - مهران       
2778
کارشناس مسوول
محمدی -        
sport[at]znu.ac.ir
2324
کارشناس ورزشی
سیلاطانی - شبنم       
2862
کارشناس ورزشی
فتاحی - سعدی       
2779
سالن رعد
-        
2307
سالن آفتاب
-        
2861
استخر موج پلاس
-        
2694