بروزرسانی: 7-6-1402
کارکنان کارپردازی

 

مسئول کارپردازی معاونت دانشجویی

محد علی وفا
تلفن:  33052356-024

فکس:  02432283254

 

 

کارپرداز معاونت دانشجویی

محمد دقیقی

تلفن:  33052430-024

فکس:  02433052430

 

 

بازدید امروز: 6