راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مدیریت امور دانشجویی    
مدیر امور دانشجویی

بهرامي - حامد
2454
معاون مدیر دانشجویی

سلامت - عباس
2213
کارشناس تاسیسات دانشجویی

اشرفی - محمد
2697
مسئول اموال معاونت دانشجویی

مصطفوی - یحیی
2709