خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 32
بازديد ديروز: 50
بازديد کل: 287740
بروزرسانی: 25-5-1394
فعالیتهای صندوق خیریه مهدی موعود

حمايتهاي مالي همكاران دانشگاهي

سال

تعداد حامی

مبلغ پرداختی  ماهيانه

مبلغ پرداختي ساليانه

تعداد  دانشجویان/ت.پ

83

61 نفر

1/258/500  ریال

15/102/000  ريال

65 نفر

84

97 نفر

4/051/000  ریال

48/612/000  ريال

90 نفر

85

146 نفر

5/767/000  ریال

69/204/000  ريال

130 نفر

86

154 نفر

6/712/000  ریال

80/544/000  ريال

135 نفر

87

151 نفر

6/767/000  ریال

81/204/000  ريال

145 نفر

88

155 نفر

7/007/000  ریال

84/084/000  ريال

152 نفر

89

161 نفر

8/432/000  ریال

101/184/000  ريال

160 نفر

90

225 نفر

15/930/000  ریال

191/160/000  ريال

   230 نفر

91

214 نفر

15/045/000 ريال

180/540/000 ريال

285 نفر

92

218 نفر

17/425/000 ريال

209/100/000 ريال

432 نفر

93

233 نفر

22/435/000 ريال

269/220/000 ريال

460 نفر

 

 

 

 

جدول كمك مالي ماهيانه همكاران دانشگاهي به تفكيك حوزه هاي مختلف تا پايان سال 1393

رديف

نام حوزه

تعداد همكار  خيّر

مبلغ كمكي ماهيانه

1

دانشكده علوم انساني

26 نفر

5/430/000  ريال

2

دانشكده علوم پايه

31 نفر

3/945/000  ريال

3

دانشكده فني و مهندسي

31 نفر

3/895/000 ريال

4

دانشكده كشاورزي

32 نفر

2/970/000  ريال

5

حوزه دانشجويي

29 نفر

2/070/000  ريال

6

حوزه رياست

8 نفر

980/000  ريال

7

حوزه اداري و مالي

24 نفر

880/000  ريال

8

حوزه فرهنگي و اجتماعي

8 نفر

630/000  ريال

9

حوزه آموزشي

10 نفر

505/000  ريال

10

واحد حراست

15 نفر

490/000  ريال

11

بازنشستگان

8 نفر

360/000  ريال

12

حوزه پژوهشي

11 نفر

280/000  ريال

جمع

233 نفر

22/435/000 ريال

 

 

 

جدول تعداد دانشجويان تحت پوشش صندوق خيريه به تفكيك دانشكده‌ها  تا پايان سال 1393

رديف

نام دانشكده

تعداد دانشجويان تحت پوشش در مقطع

جمع

كارداني

كارشناسي

كارشناسي‌ارشد

دكتري

1

دانشكده علوم انساني

4 نفر

193 نفر

46 نفر

2 نفر

245 نفر

2

دانشكده كشاورزي

--

60 نفر

19 نفر

1 نفر

80 نفر

3

دانشكده فني و مهندسي

--

59 نفر

6 نفر

0

65 نفر

4

دانشكده علوم پايه

--

48 نفر

21 نفر

1 نفر

70 نفر

جمع كل

4 نفر

360 نفر

92 نفر

4 نفر

460 نفر

 

 

 

 

  • دركناركمك مالي همكاران دانشگاهي ، بنياد نيكو كاري‌جميلي نيز حمايت قابل توجهي به دانشجويان نيازمند اين دانشگاه نموده است كه به شرح‌ذيل‌مي‌باشد.

حمايتهاي مالي  بنیاد نیکو کاري جمیلی از زمان تأسيس

سال

تعدادافراد تحت پوشش

مبلغ پرداختی ماهيانه براي هر دانشجو          

مبلغ پرداختی ساليانه   براي هر دانشجو              

مبلغ پرداختی ساليانه   بنیاد نیکو کاري جمیلی

86

14 نفر

500/000 ریال

6/000/000  ريال

84/000/000 ريال

87

23 نفر

500/000 ریال

6/000/000  ريال

138/000/000 ريال

88

28 نفر

500/000 ریال

6/000/000  ريال

168/000/000 ريال

89

50 نفر

500/000 ریال

6/000/000  ريال

300/000/000 ريال

90

50 نفر

500/000  ریال

6/000/000  ريال

300/000/000 ريال

91

120 نفر

700/000 ريال

8/400/000 ريال

1/800/000/000 ريال

علاوه بر حمايت مالي سالانه به دانشجويان نيازمند ، در دي ماه سال 1391  جناب‌‌آقاي حاج ابراهيم جميلي (رئيس هيأت امناي اين بنياد) مبلغ 680/000/000 ريال جهت تجهيز خوابگاه دانشجويي كمك نمودند

680/000/000 ريال

جمع سال 91

1/688/000/000 ريال

92

1 نفر      كارداني

800/000 ريال

9/600/000  ريال

9/600/000 ريال

94 نفر  كارشناسي

1/000/000 ريال

12/000/000 ريال

1/128/000/000 ريال

23 نفركارشناسي‌ارشد

000/200/1 ريال

000/400/14 ريال

000/200/331 ريال

2 نفر        دكتري

1/500/000 ريال

18/000/000 ريال

36/000/000 ريال

جمع سال 92

1/504/800/000 ريال

93

79 نفر  كارشناسي

1/000/000 ريال

12/000/000 ريال

948/000/000 ريال

37 نفركارشناسي‌ارشد

1/200/000 ريال

14/400/000 ريال

532/000/000 ريال

4 نفر        دكتري

1/500/000 ريال

18/000/000 ريال

72/000/000 ريال

كمك به يايان نامه دانشجويي 2 مورد (دكترا و كارشناسي ارشد )

48/000/000 ريال

جمع سال 93

1/600/000/000 ريال

جمع كل

5/782/800/000  ريال

 

-

بازدید امروز: 2