مدیر امور دانشجویی

دکتر حامد بهرامی

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: hbahrami[at]znu.ac.ir     

تلفن: 02433052454         

فکس: 32283254