خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 4
بازديد ديروز: 60
بازديد کل: 302607
بروزرسانی: 2-6-1401
اجاره بهای خوابگاهها

-


دستور العمل مربوط به اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

اجاره بهای خوابگاههای ملکی در سال تحصیلی 95-94

خوابگاه مجردی اتاق 9 نفره و بیشتر اتاق7و8 نفره اتاق 5و6 نفره اتاق 3و4 نفره اتاق 1و2 نفره
نیمسال اول 135 روز نقدی
1021208 1225449 1429691 1633932 2042415
نیمسال اول 135 روز غیرنقدی
1276509 1531809 1787106 2042415 2553016
نیمسال دوم 150 روز نقدی
1134674 1361610 1588539 1815480 2269350
نیمسال دوم 150 روز غیرنقدی
1418340 1702010 1985674 2269350 2836684
تابستان نقدی
         

هزینه اجاره بها برای سال تحصیلی 98-97 بر اساس تعرفه صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود

هزینه اجاره بها برای خوابگاههای غیر دولتی به شرح زیر می باشد 
 

خوابگاه جنسیت ظرفیت اتاق (نفر) مبلغ اجاره بها (ریال)
استقلال پسران 4 3500000
استقلال پسران 6 3300000
استقلال پسران 8 3000000
استقلال پسران 10 2400000
ورقایی پسران 4 10300000
ورقایی پسران 5و6 9800000
ورقایی پسران 8 4600000
نجفی دختران 2 3300000
نجفی دختران 3 2950000
نجفی دختران 4 2700000
صدرا دختران 4 9700000

در اجرای ماده 3 قانون مصوب 9/12/1371صندوق رفاه امور دانشجویان و بند 4 بخشنامه شماره 27106/و مورخ 15/11/1373وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری بمنظور ایجاد روش یکسان در دریافت اجاره بهای خوابگاههاي دانشجویی در سراسر کشور، دستورالعمل زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1- دانشجویانی می توانند از خوابگاههای دانشجویی استفاده کنند که از هیچگونه کمک مؤسسات دیگر و وام مسکن صندوق استفاده ننمایند و به کاری که مستلزم کسب درآمد باشد نیز اشتغال نداشته باشند (کار دانشجویی مستثنی است).

تبصره 1: مدت مجاز استفاده دانشجویان واجد شرایط از خوابگاه دانشجویی مطابق موارد مندرج در ماده 9 آیین نامه نحوه استفاده از وامهای صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود.

تبصره 2: دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مجاز می باشند خوابگاههای مازاد ظرفیت خود را با رعایت سرانه های استاندارد و با نرخ50% علاوه بر مبلغ اجاره بهاء تعیین شده و به ازاء دریافت نقدی در ابتدای هر نیمسال، در اختیار سایر دانشجویان متقاضی فاقد شرایط اسکان در خوابگاه قرار دهند.

تذکر: دانشجویان میهمان و دانشجویان بهره‌مند از خوابگاه در نیمسال تابستان نیز مشمول همین تبصره می باشند.

تبصره 3: مبناء نرخ اجاره بهاء خوابگاه دانشجویانی که بدلیل طولانی شدن مدت تحصیل، متقاضی استفاده از خوابگاه می باشند تا سقف 3 نیمسال تحصیلی در صورت ظرفیت خوابگاهی مازاد بر اساس جدول ذیل و به صورت پرداخت نقدی در ابتدای هر نیمسال تحصیلی محاسبه می‌گردد.

نيمسال اقامت اضافي

درصد افزايش اجاره بهاء

اول

50%

دوم

100%

سوم

150%

تبصره 4: پرداخت اجاره بهاء برای دانشجویان بورسیه متعهد دبیری در دانشگاهها و آموزشکده ها در صورتی که درآمد ماهانه آنها تا450000ریال باشد جزء دیون محسوب شده و بالاتر از این مبلغ می باید به شکل نقدی دریافت شود.

تبصره 5: مدت اضافه اقامت دانشجویان شاهد بر اساس تبصره 3 ماده یک آیین نامه اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی اعمال و بصورت تقسیط محاسبه و اخذ گردد.

2- دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور موظفند پس از اخذ سند رسمی تعهد پرداخت اجاره بهاء نسبت به واگذاری خوابگاه اقدام نمایند. در غیر این صورت موسسه آموزشی مربوط در قبال در اختیار گذاشتن خوابگاهها مکلف به تأدیه اجاره بهای مستنکفین از پرداخت و جبران خسارت وارده می باشد.

تبصره 1: دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مکلفند به منظور جبران بخشی از هزینه های تعمیر و نگهداری خوابگاههای دانشجویی و ارائه خدمات مطلوبتر، مبلغی به عنوان پیش پرداخت اجاره بهاء خوابگاهها قبل از پایان مدت اجاره صرفاٌ یکبار در اولین نیمسال استفاده از خوابگاه به میزان 150000 ریال از دانشجویان مجرد و مبلغ 250000 ریال از دانشجویان متأهل اخذ و به حساب درآمد اختصاصی 201114 صندوق رفاه دانشجویان واریز و اصل رسیدهای بانکی را بانضمام فرم تکمیل شده شماره 27 با ذکر عنوان پیش پرداخت به این صندوق ارسال نمایند. صندوق رفاه دانشجویان حسب ضوابطی که تعیین می نماید بخشی از واریزی پیش پرداخت را به منظور تعمیر و نگهداری و تجهیز خوابگاههای دانشجویی به حساب دانشگاه واریز نماید. صندوق مؤظف است نظارت و ارزیابی لازم را در این زمینه اعمال نماید .

تبصره 2: دانشجویانی که در اولین نیمسال بهره مندی از خوابگاه اجاره بهاء خود را نقداٌ پرداخت نمایند مشمول مفاد تبصره یک نمی گردند.

تذکر 1: هر دو سال یکبار صندوق مجاز خواهد بود 15% به نرخ فوق اضافه نماید.

تذکر2- مبلغ اخذ شده بابت پیش پرداخت در پایان تحصیلات از بدهی دانشجو کسر خواهد شد .

3- میزان اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی مجرد که باید توسط دانشجویان به حساب صندوق رفاه واریز گردد یا جزء بدهی آنها قرار گیرد بشرح زیر است:

الف: دانشجویانی که در اطاق‌های 1 و 2 نفره اسکان دارند ماهانه معادل 100درصد وام مسکن صندوق برای دانشجویان مجرد.

ب: دانشجویانی که در اطاق های 3 و 4 نفره اسکان دارند ماهانه معادل 80درصد وام مسکن صندوق رفاه برای دانشجویان مجرد.

ج: دانشجویانی که در اطاق های 5 و 6 نفره اسکان دارند ماهانه معادل 70درصد وام مسکن صندوق برای دانشجویان مجرد.

د: دانشجویانی که در اطاق های 7 و 8 نفره اسکان دارند ماهانه معادل 60درصد وام مسکن صندوق برای دانشجویان مجرد.

ه: دانشجویانی که در اطاق های 9 نفره اسکان دارند ماهانه معادل 50درصد وام مسکن صندوق برای دانشجویان مجرد.

و: در مورد اطاقها و سالنهائی که بواسطه شرایط اضطراری موقتاٌ به خوابگاههای دانشجویی تبدیل شده یا می شود چنانچه تعداد دانشجویان در هر اطاق یا سالن بیش از 9 نفر باشد. ماهانه معادل 35 درصد وام مسکن برای دانشجویان مجرد.

4- دانشجویانی که از خوابگاههای متأهلی مستقل و دارای امکانات استفاده می کنند معادل 100درصد و دانشجویانی که از خوابگاههای متأهلی غیر مستقل با امکانات مشترک استفاده می‌نمایند معادل 70 درصد وام مسکن متأهلی واریز می نمایند یا جزء دیون آنها قرار می گیرد.

5- دانشجویان بهره‌مند از خوابگاههای دانشجویی متعهد می باشند که پس از پایان هر سال تحصیلی قطع ارتباط دانشجویی و یا فراغت از تحصیل ،خوابگاه محل سکونت دوران دانشجویی را تخلیه نمایند. در غیر اینصورت از زمان استنکاف مؤظف به پرداخت ده برابر اجاره بهای بطور یکجا خواهند بود.

6- دانشگاهها و مؤسسات مراکز آموزش عالی مؤظفند اسامی دانشجویانی را که از خوابگاههای دانشجویی استفاده می نمایند از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال کنند.(پیوست شماره 17)

تبصره 1: دانشجویانی که قادر به پرداخت اجاره بهای خوابگاهها هستند مبلغ اجاره بهای هر نیمسال تحصیلی را به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز و دانشگاه مجموع فیشهای پرداختی را ضمیمه فهرست اسامی دانشجویان بهره مند از خوابگاههای دانشجویی(پیوست شماره 26)نموده و اطلاعات آنان را از طریق سیستم جامع به صندوق رفاه ارسال نمایند.

تبصره2: دانشجوياني كه اجاره بهاي خوابگاههاي دانشجوئي را در زمان تحصيل بپردازند يا بلافاصله پس از فراغت از تحصيل مايل به پرداخت يكجاي اجاره بهاء باشند به تشخيص رئيس صندوق رفاه دانشجويان شامل 25 يا 15% تخفيف در پرداخت اجاره بهاء مي‌شوند.

تذكر: دانشجويان شاغل، بورسيه، دبيري و تاركين تحصيل مشمول تبصره 2 بند 6 نمي‌باشند.

تبصره 3: دانشگاه مي‌بايد اطلاعات بهره‌مندان از خوابگاه را كه اجاره بهاي آنها جزء بدهي دانشجويان محسوب مي‌گردد را با ذكر مبلغ اجاره بهاء در هرنيمسال از طريق سيستم جامع به صندوق رفاه ارسال نمايند.

7- با عنايت به اينكه اجاره بهاء خوابگاهها به عنوان يكي از منابع درآمد صندوق محسوب مي‌شود و بايد به حساب صندوق واريز گردد مقرر گرديده 20% از درآمد اجاره بهاي خوابگاهها در طول سال بعنوان اعتبار، جهت تعمير و نگهداري خوابگاههاي دانشجوئي به دانشگاهها تخصيص داده شود. مبناي محاسبه اجاره بهاي خوابگاهها در هر سال تحصيلي با توجه به ميزان ارقام وام مسكن همان سال مي‌باشد.

اين دستورالعمل مشتمل بر يك مقدمه و 8 ماده، 6 بند، 10 تبصره و 4 تذكر در تاريخهاي 21/1/74، 1/3/75، 21/3/76، 19/3/78، 30/3/80، 25/4/82 و 2/3/83 به تصويب هيأت امناي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فنآوري رسيد.

بازدید امروز: 2