راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن معاونت دانشجویی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، معاونت دانشجویی، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283254    
معاونت دانشجویی            
معاون دانشجویی
مرصعی - علی       
2431
مسئول دفتر معاونت
امانلو - مهدی       
2771
مسول انفورماتیک
خلیلی پور - بهمن       
4080
دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان
باقری - حسین       
2672
مسئول کارپردازی
وفا - محمد علی       
2356
کارپرداز
دقیقی - محمد       
2430
حسابداری
سرداری - لیلا       
2427
شورای صنفی رفاهی دانشجویان
-        
2411
صندوق خیریه رفاه دانشجویان
باقری - حسین       
2672
کمیسیون موارد خاص
زلفخانی - مریم       
2263
کارشناس امور دانشجویان
حسینی منفرد - ثریا       
2263
آبدارخانه
مهدیخانی - یداله       
2569
مدیریت امور دانشجویی            
مدیر امور دانشجویی
بهرامي - حامد       
2454
معاون مدیر دانشجویی
سلامت - عباس       
2213
کارشناس تاسیسات دانشجویی
اشرفی - محمد       
2697
مسئول اموال معاونت دانشجویی
مصطفوی - یحیی       
2709
اداره امور خوابگاهها         
رئیس اداره خوابگاهها
نعمتی - حمید       
2704
مسئول امورخوابگاههای برادران
حسنلویی - محمد علی       
2298
مسئول امور خوابگاههای خواهران
فرزاد - مریم       
2428
کارشناس خوابگاه برادران
قرجه لو - رجب       
2478
کارشناس خوابگاههای خواهران
عباسی - معصومه        
2665
سرپرستی مجتمع خوابگاهی برادران (شهید فرجامی-علیخانی-ناصربخت-عسگری نژاد-بابازاده-نوری-روغنی-ورقایی-رنج بر)
- - -       
2245
خوابگاه برادران - روغنی زنجانی
ساعات پاسخگویی - 20 به بعد       
4587
خوابگاه خصوصی برادران - شهید ورقایی
ساعات پاسخگویی - 20 به بعد       
4586
مجتمع خواهران - فاطمیه 1
-        
2690
مجتمع خواهران - فاطمیه 2
-        
2367
مجتمع خواهران - فاطمیه 3
-        
2677
مجتمع خواهران - فاطمیه 4
-        
2714
مجتمع خواهران - فاطمیه 5
-        
2715
مجتمع خواهران - نجفی
-        
4456
خوابگاه خصوصی خواهران - صدرا
-        
4288
اداره رفاه دانشجویی         
رئيس اداره رفاه دانشجویی و کارشناس دانشکده علوم انسانی
سیفی فلاح - عمران       
seifyemran[at]znu.ac.ir
2283
کارشناس امور رفاهي دانشجویان دانشکده فنی مهندسی
حسنلو - ملیحه       
2643
کارشناس امور رفاهي دانشجویان دانشکده های کشاورزی و علوم
بابازاده - سولماز       
2775
بایگانی امور دانشجویان
عباسی - زینب       
2777
مرکز بهداشت و درمان         
مدیر مرکز
قاسمیان - فروزان       
4457
کارشناس مرکز بهداشت
نظری - امیر       
Nazari.amir[at]znu.ac.ir
4434
اورژانس و پذیرش 1
- 09102035475       
2222
اورژانس و پذیرش 2
- 09102035475       
2733
اورژانس و پذیرش 3(دایورت روی موبایل)
-        
4545
داروخانه
- 09102301447       
0
دندانپزشکی
- 09033215916       
0
مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی         
مدیر مرکز مشاوره
شهبازی - پریوش       
2311
کارشناس مرکز مشاوره
حنیفه لو - جمیله       
4384
کارشناس مرکز مشاوره
محمدی - روژینا       
2311
مدیریت تربیت بدنی         
مدیر تربیت بدنی
محمدی - مهران       
2778
کارشناس مسوول
محمدی -        
sport[at]znu.ac.ir
2324
کارشناس ورزشی
سیلاطانی - شبنم       
2862
کارشناس ورزشی
فتاحی - سعدی       
2779
سالن رعد
-        
2307
سالن آفتاب
-        
2861
استخر موج پلاس
-        
2694
اداره تغذیه         
مسئول سلف سرویس
محمدیاری - بهمن       
2297
اتوماسیون تغذیه
علیپور - سعید       
2774
اتوماسیون تغذیه
فضلی - یحیی       
2774
کارشناس سلف
تروان - عسگر       
2774
کارشناس تغذیه
مهری - زیبا       
2780