بروزرسانی: 5-3-1403
شورای صنفی - رفاهی دانشجویی

شورای صنفی رفاهی دانشجویان

اهداف
 اهداف شورا به شرح زیر می‌باشد:
 بهبود وضعیت امور صنفی رفاهی دانشجویان و کمک به ایجاد شرایط و فضای مناسب تر برای تحصیل، فعالیت و سکونت دانشجویان؛
 ایجاد فضای همدلی در بین دانشجویان و مسئولین دانشگاه و آشنایی بیشتر آنها با واقعیات و مشکلات یکدیگر و تقویت فضای همکاری و تعامل؛
 تقویت ارزشهایی چون روحیه خودباوری و اعتماد بنفس، تعاون و کار جمعی و مشارکت قانونمند در میان دانشجویان
 ایجاد بستر مهارت افزایی، تجربه اندوزی و آشنایی بیشتر دانشجویان با توانمندیها، امکانات و چگونگی اداره امور در دانشگاه‌ها؛
 تلاش برای شناسایی، طرح و رفع نقائص صنفی دانشجویان دانشگاه؛
 پررنگ نمودن نقشی مشورتی دانشجویان در مراحل برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای مرتبط با امور صنفی دانشجویی؛
 بهره‌مندی دانشگاه از ظرفیت‌های خلاق دانشجویی در راستای بهبود ارائه خدمات دانشجویان؛
 تقویت فرهنگ پیگیری حل مشکلات رفاهی با تعاملی و از طریق مجاری قانونی؛
 افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق و تکالیف دانشجویی،


 وظایف و اختیارات
 وظایف شورای واحد:
 پیگیری حقوق صنفی دانشجویان واحد مربوطه، شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهاد و راهکارهای اصلاحی به مسئولان ذیربط واحد و شورای موسسه؛
 پیگیری رفع مشکلات صنفی دانشجویان واحد از طریق مسئولان ذیربط واحد و شورای موسسه؛
 همکاری با کمیته اجرایی (مندرج در ماده ۱۸) در مراحل اجرایی برگزاری انتخابات:
 ارائه گزارش عملکرد برای هر نیمسال به شورای نظارت موسسه؛
رسیدگی به شکایات و اعتراضات اعضای واحد؛
 انتخاب شهردار خوابگاه توسط شورای صنفی خوابگاهها.
وظایف شورای موسسه:
 پیگیری حقوق دانشجویی واحدهای دانشجویی، شناسایی و انعکاسی مشکلات دانشجویان و ارائه پیشنهاد و راهکار عملیاتی به مسئولان ذیربط موسسه به منظور بهبود شرایط موجود؛
 برنامه‌ریزی و نظارت بر نحوه اجرای فعالیتهای جاری شورای واحدها؛
 پیگیری رفع مشکلات دانشجویان از طریق مسئولان ذیربط موسسه؛
 تهیه و تدوین شرح وظایف داخلی شورای موسسه؛
 تدوین شرح وظایف داخلی شورای واحدها؛
 نظارت بر عملکرد شورای واحدها؛
 ارائه گزارش فصلی وضعیت صنفی-رفاهی دانشجویان موسسه به شورای نظارت؛
 رسیدگی به اختلافات، شکایات و اعتراضی های داخلی شورای واحدها؛
 برگزاری انتخابات شورای واحدها.

 

 

بازدید امروز: 3