خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 12-6-1402
نمودار هفتگی دما

دمای میانگین ایستگاه دانشگاه زنجان در روز یک شنبه هر هفته به روز رسانی میگردد
از تاریخ 1402/06/04 تا تاریخ 1402/06/10

 

 

بازدید امروز: 2