خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه عمران]

بازدید:15473   بروزرسانی: 26-12-1394

Farhang Farrokhi
فرهنگ فرخی
استادیار

پست الکترونيکی
Farhang.Farrokhi@Gmail.com      Farhang.Farrokhi@Yahoo.ca
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/farrokhi_farhang

تلفن
+43 (664) 419 1485      +98 (0) 24 3305 2674

فکس
+98 (24) 3305 xxxx   +98 (0) 24 3228 +98(21)4426xxxx

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، صندوق پستی 45195-313