خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21768   بروزرسانی: 22-12-1396

Farhang Farrokhi
فرهنگ فرخی
استادیار

پست الکترونيکی
Farhang.Farrokhi@Gmail.com      Farhang.Farrokhi@znu.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/farrokhi-farhang

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2674

فکس
+98 (24) 33052674   +98 (0) 24 3228 +98(21)4426xxx

آدرس 
دانشگاه زنجان،دانشکده مهندسی،گروه عمران،گروه تخصصی ژئوتکنیک،صندوق پستی 45195-313