خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه شیمی]

بازدید:21595   بروزرسانی: 13-10-1395

Ali Ramazani

علایق پژوهشی

سنتز تركيبات آل ي فس فر و كاربردهاي آنها در سنتز مواد آلي، سنتز تركيبات آلي گوگرد ،كاربرد كاتاليزورهاي جامد در سنتز
تركيبات آلي درشرايط بدون حلال،تعيين ساختاربلوري تركيبات، سنتز تركيبات آلي در محيط هاي آبي، مواد طبيعي ، واكنش
ويتيگ، خواص كاتاليزوري فسفينهاي آلي در سنتز تركيبات آلي، فتوشيمي،شيمي كاربردي.