خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه باغبانی]

بازدید:13683   بروزرسانی: 09-08-1394

Seyed Najmadin Mortazavi
سيد نجم الدين مرتضوي

پست الکترونيکی
mortazavi@znu.ac.ir      mortazavi46@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mortazavi_najmmaddin

تلفن
0241-4247713   09121419304   +98 (0) 24 3305 2458

فکس
   +98 (0) 24 3228 1-2458

آدرس 
دانشگاه زنجان -دانشکده کشاورزی- گروه باغبانی