خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:14442   بروزرسانی: 15-11-1396

Seyed Najmadin Mortazavi
سيد نجم الدين مرتضوي
استادیار

پست الکترونيکی
mortazavi@znu.ac.ir      mortazavi46@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mortazavi-najmmaddin

تلفن
024-33447713   09121419304   +98 (0) 24 3305 2458

فکس
   +98 (0) 24 3228 1-2458

آدرس 
دانشگاه زنجان -دانشکده کشاورزی- گروه علوم باغبانی