خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:14223   بروزرسانی: 12-07-1398

Ahmad Rahmani

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسي الگوي ورزش در اوقات فراغت و ميزان عوامل خطرساز قلبي عروقي در ميان دانشجويان بومي و غيربومي دانشگاه زنجان   مجري 1387  1388دانشگاه زنجان
مقايسه نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان   مجري بهمن  1383دانشگاه زنجان
بررسي امور فوق‌برنامه تربيت بدني دانشگاه هاي زنجان و نقش آن در گذران اوقات فراغت دانشجويان دختر    مجري آذر  1383دانشگاه آزاد تاکستان