خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی]

بازدید:12988   بروزرسانی: 04-06-1396

Rohollah Rezaei
روح اله رضائي
دانشیار

پست الکترونيکی
r_rezaei(at)znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rezaei_rohollah

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2340

فکس
   +98 (0) 24 3228 2223

آدرس 
زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزي، گروه ترويج، ارتباطات و توسعه روستايي