خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 61-75 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
مرکز فناوری اطلاعاتاختلال در شبکه دانشگاه
اختلال در شبکه دانشگاه
23-10-1398
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیاخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اخذ مجوز رسمی آزمایشی آقای دکتر عمران حشمتی عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی
10-10-1398
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیاخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اخذ مجوز رسمی آزمایشی آقای دکتر فرهاد کبیری عضو هیأت علمی گروه شیمی
10-10-1398
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیاخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اخذ مجوز رسمی قطعی آقای دکتر حبیب امیری عضو هیأت علمی گروه ریاضی
31-06-1398
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیاخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اخذ مجوز رسمی آزمایشی آقای دکتر سید جمال طباطبائی عضو هیأت علمی گروه شیمی
21-08-1398
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیاخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اخذ مجوز رسمی قطعی آقای دکتر طاهر برزگر ساربانقلی عضو هیأت علمی گروه باغبانی
02-09-1398
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیاخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اخذ مجوز رسمی قطعی آقای دکتر حسین فراهانی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا
02-09-1398
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیاخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اخذ مجوز رسمی قطعی آقای مهندس حسین بیات عضو هیأت علمی گروه عمران
02-09-1398
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیاخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اخذ مجوز رسمی قطعی خانم دکتر پریسا علمداری عضو هیأت علمی گروه خاک شناسی
02-09-1398
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیاخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اخذ مجوز رسمی آزمایشی خانم دکتر ستاره امانی فر عضو هیأت علمی گروه خاک شناسی
02-09-1398
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیاخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اخذ مجوز رسمی آزمایشی آقای دکتر حسن برگزین عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی
02-09-1398
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیاخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اخذ مجوز رسمی قطعی آقای دکتر رضا خوشرفتار عضو هیأت علمی گروه جغرافیا
02-09-1398
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیاخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اخذ مجوز رسمی قطعی آقای دکتر قاسم محمدی کاشانی عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی
15-11-1398
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیاخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اخذ مجوز رسمی آزمایشی آقای دکتر اصغر تاج الدین اشکفتگی عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر
15-11-1398
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیاخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اخذ مجوز رسمی آزمایشی خانم دکتر فرزانه ذوالحسنی عضو هیأت علمی گروه فلسفه
21-07-1398