خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن حوزه ریاست دانشگاه    
مدیر حوزه ریاست
احمدی - اصغر       
2318
مسئول دفتر ریاست
اسکندری - علی       
2331
آبدارخانه رياست
تاران -        
2696
روابط عمومي         
مدیر روابط عمومی
سپهری - علی        
2440
واحد فرهنگی، برنامه‏ ریزی و سنجش افکار
صیدی - محمدرضا       
2210
کارشناس طراحی، گرافیک و پایگاه اطلاع ‏رسانی
اشتری - الهه       
2442
دفتر آمفی تئاتر و امور سمعی و بصری
عباسی - قربان        
2238
واحد ارتباطات، تبلیغات و تشریفات
اسلامی - علی       
2238
فكس اداره روابط عمومی
-        
3071
مرکز ارتباطات مردمی
-        
4220
مرکز ارتباطات مردمی
-        
4221
مرکز ارتباطات مردمی
-        
4222
مرکز ارتباطات مردمی
-        
4223
گروه همکاریهای علمی بین ‏المللی         
رئیس گروه همکاریهای علمی بین المللی
کرمی دهکردی - اسماعیل       
2593
کارشناس
مزین - سهیلا       
s.mozayan[at]znu.ac.ir
2546
کارشناس
قصابی - مهتاب       
pajuhaneh[at]znu.ac.ir
2790
مدیریت حراست دانشگاه زنجان         
رئیس اداره حراست
قاسمی - محمد        
2371
دفتر حراست
بیات - مجید       
2371
کارشناس واحد برادران
علوی منفرد - منصور       
2547
کارشناس واحد خواهران
شهامی - سارا       
2608
کارشناس صدور کارت
سلیمانی - محمد       
2620
مسئول دبیرخانه
رستملو - مرتضی       
2419
   انتظامات            
مسئول انتظامات
باقری - جعفر       
2231
مرکز پیام
-        
2271
مرکز پیام
-        
2666
انتظامات درب ورودی
-        
4425
انتظامات درب ورودي
-        
4426
انتظامات دانشکده مهندسی
-        
2320
انتظامات دانشکده علوم
-        
2359
انتظامات دانشکده علوم انسانی
-        
4324
انتظامات دانشکده کشاورزی و معاونت دانشجویی
-        
2221
انتظامات خوابگاه خواهران
-        
2860
انتظامات خوابگاه خواهران
-        
2716
انتظامات خوابگاه برادران
-        
2559
انتظامات کتابخانه مرکزی و مرکز رشد
-        
2514
انتظامات کارگاه
-        
4446
گزینش کارکنان         
مدیر هسته گزینش
معینی - علیرضا       
2757
مسئول امور دفتری هسته گزینش
لازمی - سهیلا       
2400
اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر         
مدیر اداره شاهد و ایثارگر
حسنی - محبعلی       
2748
دفتر اداره
منتخبی - محمد       
2232
مرکز رشد واحدهای فناوری         
مدیر مرکز رشد
صبا - جلال       
2676
کارشناس مرکز رشد
نجفلو - اکرم       
2750
عامل مالی مرکز رشد
محمدی - لیلا       
2592
مسئول دفتر و دبیرخانه
حیدر اوغلی - رویا       
2676
مدیریت امور حقوقی و قراردادها         
دفتر امور حقوقی و قراردادها
-        
0
کارشناس دفتر حقوقی
-        
0
کارشناس دفتر حقوقی
-        
0