خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

بروزرسانی: 14-6-1395
جدول شهریه

جدول شهریه دانشجویان دانشکده پردیس سهروردی​

گروه آموزشی کارشناسی کارشناسی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد دکتری دکتری
نوع شهریه علوم انسانی سایر رشته ها علوم انسانی سایر رشته ها علوم انسانی سایر رشته ها
ثابت 4500 6800 18500 20600 30000 33000
واحد عمومی 660 650 - - - -
واحد غیر عمومی 980 1100 - - - -
واحد نظری - - 2200 2400 4950 5500
واحد عملی 1300 2500 2900 3600 6200 8250
پروژه 3600 4500 - - - -
واحد پایان نامه - - 4800 6100 6200 8250

ارقام به هزار ریال می باشد

 

بازدید امروز: 2