خانه  :: اساتید  :: اخبار

مناقصه مقاوم سازی و تکمیل کارگاه ها-نوبت دوم
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: یکشنبه 97/07/01 تا پنج شنبه 97/07/05 

آگهی مناقصه عمومی

(نوبت دوم)

دانشگاه زنجان در نظر دارد مقاوم سازی و تکمیل کارگاههای مرکز واحد‌های فناوری دانشگاه زنجان برای سال 98- 97 ( نوبت دوم) را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای صلاحیت رتبه 5 ابنیه و ساختمان) می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 97/07/01 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع): 114

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک: 200973798000014

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 8 صبح  روز یکشنبه تاریخ 97/07/01 تا ساعت 18 روز پنج شنبه تاریخ 97/07/05 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10 صبح روز شنبه تاریخ 97/07/21

ه- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ ارزیابی کیفی: ساعت 14 روز شنبه به تاریخ 97/07/21

و- زمان و محل بازگشایی پاکت‌های (الف، ب و ج): ساعت 12 روز یکشنبه تاریخ 97/07/22 دفتر معاونت اداری- مالی

ز- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ 950/000/000 ریال به شماره حساب 1703051819 بانک تجارت به نام سپرده دانشگاه زنجان و ارائه اصل فیش بانکی.

تذکر مهم: مناقصه‌گر، از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج و ارزیابی کیفی الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و مناقصه‌گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت الف، ب، ج و ارزیابی کیفی را می‌بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا ساعت 12 تاریخ 97/07/21 به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل نمایند.

 

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر با

مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 دفتر طرحهای عمرانی، 33052550

روابط عمومی دانشگاه زنجان

;
ارسال شده در مورخه: 27-06-1397

آخرين اخبار با موضوع: مناقصات/مزایدات

مناقصه امور خدماتی پشتیبانی دانشگاه زنجان

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز شنبه 7 اردیبهشت 98 (03-02-1398)

   

مناقصه خدمات خودرویی دانشگاه زنجان

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز شنبه 7 اردیبهشت 98 (03-02-1398)

   

مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی و کارکنان دانشگاه

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از ساعت 8 صبح روز شنبه 7 اردیبهشت 98 (03-02-1398)

   

آگهی مزایده زمین های زراعی دانشگاه

تاریخ فروش اسناد روز دوشنبه به تاریخ 97/12/13لغایت روز چهارشنبه به تاریخ 97/12/15 (12-12-1397)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مناقصات/مزایدات

مناقصه خدمات خودرویی دانشگاه