خانه  :: اساتید  :: اخبار

مزایده آپارتمان دانشگاه زنجان واقع در شهر تهران
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : از 24 مرداد تا 28مرداد 1402 

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

(نوبت اول)

دانشگاه زنجان در نظر دارد 1 دستگاه آپارتمان دانشگاه زنجان واقع در شهر تهران به آدرس: تهران، خیابان شهید مفتح جنوبی، بن بست گوهر درخشان، پلاک 1، واحد 11 و طبق شرایط مزایده را از طریق انجام مزایده عمومی به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مزایده اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مزایده ، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مزایده ‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 1402/05/24می‌باشد.

الف- شماره مزایده (مرجع):196

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک:2002003798000001

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت:مزایده ‌گران می‌توانند از ساعت 10 صبح مورخ1402/05/24تا ساعت 18مورخ1402/05/28 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مزایده اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10صبح مورخ 1402/06/19

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10 صبح مورخ1402/06/20 دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ15/000/000/000ریال(یک میلیارد و پانصد هزار تومان)به شماره حساب 4001086207379272و به شماره شبای 980100004001086207379272IRنزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان .

تذکر مهم:  مناقصه گران،موظف هستند پاکت الف که حاوی ضمانت‌نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی می‌باشد را طبق شرایط درج شده در فرم شرایط عمومی مناقصه به صورت فیزیکی تا  پایان وقت اداری مورخ 1402/06/19 به مدیریت حقوقی و قرارداد‌های دانشگاه تحویل نمایند

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 و طرح‌های عمرانی33052607

 

روابط عمومی دانشگاه زنجان

;
ارسال شده در مورخه: 15-05-1402

آخرين اخبار با موضوع: مناقصات/مزایدات

آگهی مناقصه عمومی امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه‌های دانشجویی (نوبت دوم)

امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه زنجان برای سال 1403 (19-04-1403)

   

آگهی مناقصه عمومی امورخدمات نگهبانی و انتظامات دانشگاه زنجان(نوبت دوم)

مناقصه عمومی امور خدمات نگهبانی و انتظامات دانشگاه زنجان برای سال 1403 (09-04-1403)

   

آگهی مناقصه عمومی امور خدماتی، پشتیبانی دانشگاه زنجان (نوبت دوم)

مناقصه عمومی امور خدماتی، پشتیبانی دانشگاه زنجان برای سال 1403 (09-04-1403)

   

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (نوبت اول)

مناقصه عمومی تکمیل بلوک یک، اجرای اسکلت بلوک 2 و محوطه پیرامونی خوابگاه‌های متأهلی دانشگاه زنجان در سال 1403 (31-02-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مناقصات/مزایدات

مزایده آپارتمان دانشگاه زنجان واقع در شهر تهران