خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارشرکت تعاونی مصرف کارکنان


گوشت گوسفندی
ثبت نام گوشت گوسفندی

ثبت نام گوشت گرم گوسفندی(لاشه 12-7 کیلویی)

توزیع گوشت گرم گوسفندی مرغوب محصول منطقه بناب(ران وسردست)

گوشت گوسفندی :هر کیلو حدودا 3.650.000ریال

نحوه پرداخت : 50%نقدی ومانده کسر ازحقوق در یک قسط

مهلت ثبت نام:از یک شنبه 1402/06/05لغایت پنجشنبه 1402/06/09

زمان توزیع:    طی هفته آتی 

 تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه زنجان