رئیس برنامه ریزی آموزش و گسترش رشته ها

دکتر حسین صفری

رشته تحصیلی:نجوم

پست الکترونیک: safai[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33054774

فکس: 32283232

https://www.znu.ac.ir/members/safari-hossein

گروه برنامه ریزی آموزشی دانشگاه زنجان

از سال 1398 مطابق چارت اداری دانشگاه زنجان در راستای اجرای بخشنامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها، گروه برنامه ریزی آموزشی دانشگاه ذیل معاونت آموزشی تشکیل شد­.