Home :: Academic Members :: News

view:11737   Last Update: 2023-6-20

Mahdi Hariri

ندا اسدی، مهدی حریری
قطعه بندی اراضی دارای پوشش گیاهی در تصاویر ماهواره ای لندست
Abstract


سنجش از دور با کمترین میزان تماس مستقیم با اشیی و عوارض زمین، داده های آنها را مورد اندازه گیری و مطالعه قرار میدهد. این دادهها به سهولت قابل استفاده نبوده و لازم است توسط رو شهای پردازش تصاویر ماهواره ای پرداز ش و در اختیار کاربران قرار گیرند. یكی از پرداز شهای کاربردی تصاویر ماهواره ای، شناسایی پوشش گیاهی است که اطلاعات بدست آمده از ماهواره های چندطیفی برای تمایز اینگونه اراضی، مفید هستند. باتوجه به کیفیت تصاویر ماهواره ای، خطای قطعه بندی اراضی دارای پوشش گیاهی در روی زمین گاه بالغ بر صدها متر میشود. بنابراین افزایش دقت قطعه بندی در این تصاویر به نحو قابل ملاحظه ای تشخیص مساحت و محدوده ی آنها را روی زمین بهبود می بخشد. در این مقاله افزایش دقت قطعه بندی اراضی دارای پوشش گیاهی در تصاویر ماهواره ای لندست 1 مورد بررسننی قرار میگیرد. باتوجه به ماهیت متغیر و انعطافپذیری این اراضننی با گذشت زمان، استفاده از منطق فازی در قطعه بندی این تصاویر مورد توجه قرار گرفته است. الگوریتم خوشه بندی میانگین فازی با اعمال شاخص تنوع گیاهی نرمالیزه شده) NDVI ( به همراه 7باند طیفی مرئی استفاده نموده ایم و نتی هی قطعه بندی را با کلاسهبندی میانگین کلاسنی K م ایسنه نمودهایم. نتایج حاصن ، افزایش دقت تشنیی پوشش گیاهی را با تاثیرپذیری از شاخ NDVI همراه باندهای طیفی خصوصاً در نواحی م اور خاک نشان میدهد.  

 

 

Copyright © 2023, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir