Home :: Academic Members :: News

view:10953   Last Update: 2021-12-12

Mahdi Hariri

طاها مقدم، مهدی حریری، حسین برومند نوقابی،
بهبود اطلاعات تصاویرCT و MRI با ادغام تصاویر بر اساس موجک چندگانه آلپرت
Abstract


هنر ادغام تصاویر، برای ترکیب تصاویر از یک صحنه که اطلاعات مختلفی دارند به کار می رود؛ با ترکیب اینتصاویر، تصویری ایجاد می شود که بیشترین اطلاعات هر دو تصویر را دارا می باشد . اسکن CT و اسکن MRI شامل جزئیاتی راجع به بافت های نرم و سخت است. در تشخیص پرشکی CT اطلاعات بهتری با شکستگی های کمتر را فراهممی کند، در حالی که تصاویر MRI اغلب اطلاعات بهتری از بافت های نرم با شکستگی های بیشتری را فراهم می کند، دراین مقاله روش پیشنهادی ما استفاده از تبدیل موجک چندگانه آلپرت می باشد که بر خلاف تبدیل موجک گسسته ازچندین تابع مقیاس و تابع موجک برای تجزیه و بازسازی تصویر استفاده می کند. موجک های چندگانه نسبت به موجک هایاسکالر چندین مزیت دارند از جمله خاصیت تعامد و وجود تعداد بالای گشتاور صفر، درون یابی و پشتیبانی از فشرده سازیو غیره می باشد. ارزیابی نتایج حاصله بهبود قابل ملاحظه ی تصویر را در برابر روش های قبلی نشان می دهد.

 

 

Copyright © 2023, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir