خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11485   بروزرسانی: 08-01-1400

Seyyed Mohammad Shoaei

شادی رسولی، جلال بازرگان، سید محمد شعاعی
استفاده از شاخص   IRWQISC     در ارزیابی کیفیت آب مخازن سدها (مطالعه موردی: مخزن سد گلابر زنجان)
Application of IRWQISC Index in the Water Quality Evaluation of Dam Reservoirs (Case Study: Golabar Dam Reservoir, Zanjan)
چکيده


امروزه، بررسی کیفیت منابع آب با استفاده از مدلهای عددی و شاخص های کیفی مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. در این پژوهش، پدیده لایه بندی حرارتی و کیفی مخزن سد گلابر واقع در استان زنجان مورد بررسی قرار گرفته و همچنین کیفیت آب در مکانهای مختلف مخززن و در زمانهای مختلف با استفاده از شاخص IRWQISC (IRan water quality index) ارزیزابی شزده اسزت. بزه ایزن من زور، از مزدد دوب زد ی CE-QUAL-W2 برای شبیه سازی هیدرودینامیک و پارامترهای اکسیژن محلود و کل مواد جامد محلود برای یک دوره یک ساله از سال 1393 تا  1394 استفاده شده است. نتایج شبیه سازی حاکی از وجود یک دوره لایه بندی حرارتی تابستانه از اواخر فروردین تا اواخر شهریورماه می باشد. ارزیابی کیفیت آب بر اساس شاخص IRWQISC نشان می دهد که کیفیت آب مخزن در رولایه و در شش ماهه گرم در کلاس کیفی خوب (شاخص در حدود 75 ) قرار دارد. در این مدت، کیفیت آب در زیرلایه از رده بندی خوب (شاخص در حدود 75 )به رده بندی نسبتاً بد (شاخص در حدود 40 ) افت پیدا میکند. همچنین در شش ماهه سرد ساد، کیفیت آب از رده بندی متوسط (شاخص در حدود 46 ) در ابتدا به رده بندی خوب (شاخص در حدود 77 ) ترقی می یابد. بطور کلی، بررسی مکانی و زمانی کیفیت آب مخازن سدها با استفاده از شاخص های مختلف کیفی آب از جمله شاخص IRWQISC می تواند کمک موثری در تعیین کیفیت آب، ارائه راهکارهای مدیریتی در زمینه تعیین رقوم آبگیر و برداشت، استفاده بهینه از آب و ارائه راهکارهای علاج بخش برای افزایش کیفیت آب مخازن ارائه نماید. واژه های کلیدی: سد مخزنی گلابر، شاخص کیفی IRWQISC ، لایه بندی حرارتی، مدد CE-QUAL-W2