خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7397   بروزرسانی: 06-02-1400

Kohzad Raispour

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
33.  زهرا حیدری منفردسید حسین میر موسویحسین عساکرهکوهزاد رئیس پور
Investigating spatial-temporal changes in the average snowmelt of cold seasons in the northwestern region of Iran
بررسی تغییرات فضایی- زمانی میانگین ذوب برف فصول سرد در منطقه شمال غرب ایران
پژوهش های تغییرات آب و هوایی شماره 16 (1402/10/07صفحات 45-62 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
32.  مهناز رستمیانسید حسین میر موسویکوهزاد رئیس پور
Studying the effect of changes in dew point temperature on extreme precipitation in the North West of Iran
مطالعه اثر تغییرات دمای نقطه شبنم بر بارش های فرین در منطقه شمال غرب ایران
نیوار شماره 122 (1402/10/05صفحات 95-115 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
31.  اوا غلامیسید حسین میر موسویمسعود جلالیکوهزاد رئیس پور
Spatial-Temporal Analysis of Cloudiness Across the Ira
تحلیل زمانی مکانی ابرناکی در ایران
آب و خاک ( علوم و صنایع کشاورزی )دانشگاه فردوسی مشهد شماره 90 (1402/08/30صفحات 621-641 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
30.  مهناز رستمیانسید حسین میر موسویکوهزاد رئیس پور
Spatial analysis of dew point temperature trend changes in Iran
تحلیل فضایی روند تغییرات دمای نقطه شبنم در ایران
پژوهش های تغییرات آب و هوایی شماره 14 (1402/08/25صفحات 55-72 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
29.  نرگس حسامیحسین عساکرهکوهزاد رئیس پور
Decadal Variation of Evaporation in Relation with the Variability of Some Climatic Elements in the Zayandeh Roud Basin
وردایی دهه‌ای تبخیر در ارتباط با تغییرپذیری برخی عناصر اقلیمی در حوضۀ زاینده رود
کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی شماره (1)11 (1402/04/18صفحات 1-17 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
28.  سید حسین میر موسویمسعود جلالیکوهزاد رئیس پورارمان جاهدی
Analysis of the trend of snowmelt changes in Iran and its impact ability from changes in the Mediterranean wave of westerly winds
واکاوی روند تغییرات ذوب برف در ایران و اثر پذیری آن از تغییرات موج مدیترانه ای بادهای غربی
مخاطرات محیط طبیعی شماره 34 (1401/10/01صفحات 100-125 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
27.  کوهزاد رئیس پورحسین عساکره
Investigating the Role of Interaction between Cut Off Low coupled patterns and Polar Front Jet Stream in Heavy Rainfall Event of April 2019 in Lorestan Province
بررسی نقش تعامل الگوهای توأم بریده‌ی کم‌فشار و رودباد جبهه‌ی قطبی در رخداد بارش سنگین فروردین ماه 1398 در استان لرستان
جغرافیا و مخاطرات محیطی - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 43 (1401/09/30صفحات 225-249 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
26.  هلاله فهیمیعبدالله فرجیبهلول علیجانیحسین عساکرهکوهزاد رئیس پور
Tropical-extratropical interactions and extreme precipitation of Iran in Connection with Tropical Plums (Case study March 25 and 26, 2019)
تعاملات حاره- برون‏ حاره و بارش‏های فرین و فراگیر ایران در رابطه با ابرهای پرشار حاره‏ای مطالعة موردی: 25 و 26 مارس 2019
پژوهشهای جغرافیای طبیعی شماره 54 (1401/03/01صفحات 37-54 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
25.  کوهزاد رئیس پوربرومند صلاحیبهروز آباد
Spatiotemporal Estimation of Precipitation using GPM Satellite Data in Jazmourian Catchment
برآورد زمانی ـ فضایی بارش با استفاده از داده¬های ماهواره¬ی GPM در حوضه¬ی آبریز جازموریان
آب و خاک ( علوم و صنایع کشاورزی )دانشگاه فردوسی مشهد شماره 2008-4757 (1401/02/15صفحات 145-165 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
24.  کوهزاد رئیس پور
Spatiotemporal distribution of tropospheric NO2 column density over Iran using the OMI sensor data
توزیع زمانی- فضایی تراکم ستون NO2 تروپوسفری در ایران با استفاده از داده‌‌های سنجندۀ OMI
نشریه محیط زیست طبیعی شماره 7764-2008 (1400/12/04صفحات 629-646 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
23.  بهروز آبادبرومند صلاحیکوهزاد رئیس پورمرادی مسعود
Combined Estimation of Nighttime Land Surface Temperature in Jazmourian Drainage Basin Using MODIS Sensor Data of Terra/Aqua Satellites
برآورد تلفیقی دمای شب¬هنگام سطح زمین در حوضه¬ی آبریز جازموریان با استفاده از داده¬های سنجنده¬ی MODIS ماهواره¬های Terra/Aqua
مجله فیزیک زمین و فضا== شماره 2538-371X (1400/06/29صفحات 93-111 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  بهروز آبادبرومند صلاحیکوهزاد رئیس پورMartin De Luis Roberto Serranoمسعود مرادی
Assessment of LST spatial and temporal changes in Jazmourian basin, southeast Iran
Assessment of LST spatial and temporal changes in Jazmourian basin, southeast Iran
PHYSICAL GEOGRAPHY Issue I: 10.1080/02723646.2021.19669 (2021-09-14PP. 1-20 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
21.  سید حسین میر موسویکوهزاد رئیس پورمحمد کمانگر
Identification and Determination of Wheat Cultivated Farms Using Vegetation Index Reflectance Changes and Spatial Analysis in Western of Iran
شناسایی و تعیین مزارع گندم با استفاده از تغییرات بازتابی شاخص پوشش گیاهی و تحلیل مکانی در غرب ایران
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 6 (1400/06/01صفحات 1697-1708 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
20.  بهروز آبادبرومند صلاحیکوهزاد رئیس پورمسعود مرادی
Satellite Monitoring of Daytime Land Surface Temperature (LST) of Jazmourian Catchment Using MODIS Sensor Products
پایش ماهواره‌ای دمای روزهنگام سطح زمین حوضه‌ی آبریز جازموریان با استفاده از فرآورده‌های سنجنده‌ی مودیس
پژوهشهای جغرافیای طبیعی شماره 52 (1400/05/24صفحات 63-81 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
19.  بهروز آبادبرومند صلاحیکوهزاد رئیس پورمسعود مرادی
Satellite Based Communication between Land Surface Temperature and Biophysical Variables in the Jazmourian Catchment
ارتباط‌سنجی ماهواره‌مبنا میان دمای سطح زمین و فراسنج‌های بیوفیزیکی در حوضه‌ی آبریز جازموریان
ژئوفیزیک ایران - انجمن ژئوفیزیک ایران شماره 2008-0336 (1400/04/11صفحات 119-135 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  کوهزاد رئیس پور
Evaluation of Spatiotemporal Column Particulate Matter Concentration (PM2.5) Due to Dust Events in Iran Using Data from NASAN / MERRA-2 Reanalysis Model
ارزیابی زمانی - مکانی غلظت ستونی ذرات معلق (PM2.5) ناشی از رویدادهای گردوغباری در ایران با استفاده از مدل باز تحلیل MERRA-2
مجله فیزیک زمین و فضا== شماره 2 (1400/04/04صفحات 333-356 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
17.  کوهزاد رئیس پور
Sulfur Dioxide (SO2) Monitoring Based on MetOp-A/GOME-2 Sensor Observations in the Troposphere of Iran
پایش گوگرد دی‌اکسید (SO2) مبتنی بر مشاهدات سنجنده‌ی GOME-2 ماهواره‌ی MetOp-A در تروپوسفر ایران
محیط شناسی شماره 2 (1400/04/01صفحات 103-120 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
16.  کوهزاد رئیس پوریونس خسروی
Long-Term Monitoring of The Concentration of Carbon Black Pollutants (BC) in Iran using NASA / MERRA-2 Base Model data
پایش بلندمدت غلظت آلاینده‌ی کربن سیاه (BC) در ایران با استفاده از داده‌های مدل مبنای NASA/MERRA-2
علوم محیطی - دانشگاه شهید بهشتی شماره 2588-6177 (1400/04/01صفحات 99-122 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
15.  سید حسین میر موسویکوهزاد رئیس پورمحمد کمانگر
Spatial Modeling of Plant Transpiration to Support Decision-making Processes in Agriculture Case Study: Western Iran
مدلسازی مکانی تعرق گیاهان جهت پشتیبانی فرآیندهای تصمیم گیری در بخش کشاورزی مطالعه موردی: غرب ایران
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 4 (1400/04/01صفحات 957-967 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
14.  سید حسین میر موسویکوهزاد رئیس پورمحمد کمانگر
Downscaling of Soil Moisture Map Using Sentinel Radar Satellite Images and Distribution Analysis in the West of Iran
ریزمقیاس گردانی نقشة رطوبت خاک با استفاده از ماهواره ای راداری سنتینل و تحلیل پراکندگی در غرب ایران
جغرافیا و پایداری محیط شماره 36 (1399/11/01صفحات 35-53 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
13.  کوهزاد رئیس پور
Satellite Estimation of Precipitable Water Vapor (PWV) in Iran Atmosphere of Iran and the Analysis of its Spatial Correlation with Meteorological Variables
برآورد ماهواره‌ای بخار آب قابل بارش (PWV) در جو ایران و تحلیل همبستگی مکانی آن با فراسنج‌های آب و هواشناختی
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 10 (1399/10/05صفحات 2543-2557 
  علمی-پژوهشی
Scopus
12.  کوهزاد رئیس پوریونس خسروی
Spatiotemporal Analysis of Carbon Monoxide Observed by Terra/MOPITT in the Troposphere of Iran
Spatiotemporal Analysis of Carbon Monoxide Observed by Terra/MOPITT in the Troposphere of Iran
POLLUTION Issue 4 (2020-12-12PP. 759-771 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
11.  کوهزاد رئیس پوررباب رزمی
Estimation of Cloud Fraction in the Atmosphere of Iran Using Multi-angle Imaging SpectroRadiometer (MISR)
برآورد ابرناکی در جو ایران با استفاده از فرآورده‌های ابر پرتوسنج طیفی تصویربرداری چندزاویه‌ای (MISR)
تحقیقات منابع آب ایران - انجمن علوم و مهندسی منابع آب شماره 3 (1399/09/03صفحات 257-271 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
10.  سید حسین میر موسویکوهزاد رئیس پورمحمد کمانگر
Monitoring and evaluation of spatial variations of soil electrical conductivity using remote sensing
پایش و ارزیابی تغییرات مکانی هدایت الکتریکی خاک با استفاده از سنجشازدور
اکوهیدرولوژی شماره دورۀ 7شمارۀ 4 (1399/09/01صفحات ۱۱۱۳-۱۱۲۶ 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
9.  کوهزاد رئیس پوریونس خسروی
Analysis of temporal - spatial distribution Carbon monoxide gas in the atmosphere of Iran using Aqua/AIRS data
بررسی پراکندگی مکانی - زمانی گاز مونوکسید کربن در اتمسفر ایران با استفاده از داده‌های Aqua/AIRS
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی- دانشگاه خوارزمی شماره 2 (1399/08/27صفحات 137-152 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
8.  سید حسین میر موسویکوهزاد رئیس پورمحمد کمانگر
Monitoring and Evaluation of Spatial Variations in Soil Electrical Conductivity Using Remote Sensing
پایش و ارزیابی تغییرات مکانی هدایت الکتریکی خاک با استفاده از سنجش از دور
اکوهیدرولوژی شماره 4 (1399/08/12صفحات 1113-1126 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
7.  کوهزاد رئیس پورهلاله فهیمیرویا پورکریم برابادی
Analysis of temporal-spatial distribution of surface wind speed in the geographical area of Iran using MERRA-2 model
واکاوی توزیع زمانی- مکانی سرعت باد سطحی در گستره‌ی جغرافیایی ایران با استفاده از مدل MERRA-2
جغرافیای طبیعی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان شماره 48 (1399/05/05صفحات 89-104 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
6.  کوهزاد رئیس پور
Monitoring of Temporal-Spatial Distribution of Precepitable Water (PW) in Iranian Atmosphere Using Aqua / AIRS Data
پایش ماهواره‌ای توزیع زمانی ـ مکانی آب بارش‌شُو در جوّ ایران با استفاده از داده‌های Aqua/AIRS
ژئوفیزیک ایران - انجمن ژئوفیزیک ایران شماره 3 (1399/05/03صفحات 15-31 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
5.  کوهزاد رئیس پورحسین عساکره
Satellite Monitoring of Ozone Layer Changes in the Atmosphere of Iran
پایش ماهواره ای تغییرات لایه ازن در اتمسفر ایران
مخاطرات محیط طبیعی شماره 22 (1398/10/15صفحات 213-228 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  کوهزاد رئیس پور
Analysis of events of dust using satellite monitoring and synoptic analysis in southwest Iran
تحلیلی بر رویدادهای گردوغبار با استفاده از پایش ماهواره‌ای و تحلیل همدیدی در جنوب غرب ایران
پژوهشهای فرسایش محیطی - دانشگاه هرمزگان - باهمکاری دانشگاه های دیگر شماره ۲۲۵۱-۷۸۱۲ (1397/08/13صفحات 74-93 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  خسروی محمودتقی طاوسیکوهزاد رئیس پورمحبوبه امیدی قلعه محمدی
Investigation of snow cover surface changes in Zardkouh Bakhtiari heights using remote sensing
بررسی تغییرات سطوح پوشش برف در ارتفاعات زردکوه بختیاری با استفاده از سنجش از دور
هیدروژئومورفولوژی- دانشگاه تبریز شماره 3245-2383 (1396/08/23صفحات 25-44 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  کوهزاد رئیس پورخسروی محمودتقی طاوسیمحمد شریفی کیا
The influence of the polar front jet stream on the formation of dust events in the southwest of Iran
بررسی نقش رودباد جبهه قطبی در شکل گیری رویدادهای گردوغبار جنوب غرب ایران
Air Quality Atmosphere and Health Issue 9 (2014-06-05PP. 15-23 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  کوهزاد رئیس پورخسروی محمودتقی طاوسیمحمد شریفی کیا
Studying The Role Of Cut Off Low Systems Information of Broad Dusts In Western South Of Iran
بررسی نقش سیستم های کم فشار بریده شده در شکل گیری گرد و غبارهای فراگیر جنوبغرب ایران
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم شماره 2251-6735 (1392/05/01صفحات 7-26 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 16. کوهزاد رئیس پور
قابلیت نرم افزار OriginPro در پردازش و تحلیل داده های اقلیمی
Capability of OriginPro software in processing and analyzing climate data
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2020-12-10 - 2020-12-10
ملی معتبر 15. کوهزاد رئیس پور
واکاوی آماری روزهای توأم با پدیده ی گردوغبار در نیمه ی غربی ایران
Statistical analysis of dusty days in the western half of Iran
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2020-12-10 - 2020-12-10
ملی معتبر 14. کوهزاد رئیس پوررباب رزمیرویا پورکریم برابادی
بررسی شرایط همدید بارشهای سنگین در منطقه ارسباران طی فصل تابستان
Investigation of synoptic conditions of heavy rainfall in Arasbaran region during summer
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2020-12-10 - 2020-12-10
بین‌المللی 13. کوهزاد رئیس پور
تحلیل رفتار بلندمدت عمق اٌپتیکی آئروسل (AOD) در دشت سیستان با استفاده از مدل MERRA-2
Analysis of long-term behavior of Aerosol Optical Depth (AOD) in Sistan Plain using MERRA-2 model
کنفرانس بین المللی گردو غبار دانشگاه زابل , زابل, 1398/02/03 - 1398/02/05
ملی معتبر 12. کوهزاد رئیس پور
پایش تغییرات پوشش برف ایران با به کارگیری الگوریتم NDSI در تصاویر TERRA/MODIS
Monitoring of snow cover changes in Iran using the NDSI algorithm in TERRA/MODIS images
کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1397/02/19 - 1397/02/19
ملی معتبر 11. کوهزاد رئیس پور
بررسی نقش بیابان قره قوم ترکمنستان به عنوان مهمترین خاستگاه فرامنطقه ای طوفانهای گردوغبار دراستان خراسان رضوی
Investigating the Role of Turkmenistan Karakum Desert as the Most Pertinent Origins of Dust storms in Khorasan Razavi Province
کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1397/02/19 - 1397/02/19
ملی معتبر 10. کوهزاد رئیس پور
تحلیلی بر شاخص‌های سنجش کیفیت هوا با تأکید بر کیفیت هوای شهری مطالعه موردی: (شهر اهواز)
An analysis of air quality measurements with an emphasis on urban air quality Case Study: (Ahvaz City)
همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار دانشگاه یزد, یزد, 1396/12/16 - 1396/12/17
ملی معتبر 9. کوهزاد رئیس پور
نقش بادهای جنوبی زمستانه در انتقال گرد و غبار از کانونهای محلی به شهر اهواز
The role of the southern winter winds in the transfer of dust from local centers to the city of Ahwaz
همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار دانشگاه یزد, یزد, 1396/12/16 - 1396/12/17
ملی معتبر 8. کوهزاد رئیس پور
پایش ماهواره‌ای منطبق بر شرایط زمین ـ هواشناختی گرد و غبارهای ناشی از بادهای 120 روزه در دشت سیستان
Satellite monitoring complying with the meteorological conditions of 120-day winds in Sistan Plain
همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار دانشگاه یزد, یزد, 1396/12/16 - 1396/12/17
ملی معتبر 7. کوهزاد رئیس پور
ارزیابی اثرات نامطلوب زیست محیطی ریزگردها به عنوان یکی از مهمترین عوامل بازداردنده ی دست یابی به توسعه پایدار و آمایش سرزمین (مطالعه موردی: شهر اهواز)
Environmental degradation assessment of microstates as one of the most important preventive factors in achieving sustainable development and land use (case study: Ahvaz city)
--------- دانشگاه صنعتی شاهرود ـ انجمن آمایش سرزمین ایران, شاهرود, 2018-01-30 - 2018-01-31
ملی معتبر 6. کوهزاد رئیس پورسمانه پایی
آشکارسازی تپه های ماسه ای به عنوانی یکی از مهمترین کانونهای داخلی منشأ گرد و غبار در استان خوزستان
Detection of sand dunes as one of the most important internal sources of dust source in Khuzestan province
همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن ایرانی ژئومورفولوژی, مشهد, 1396/07/26 - 1396/07/26
ملی معتبر 5. کوهزاد رئیس پور
ارزیابی و پایش کانونهای خیزش طوفانهای گرد و خاک در دشت سیستان با استفاده از تکنیک های سنجش از دور
Assessment and monitoring of dust storm formation centers in Sistan plain using remote sensing techniques
همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن ایرانی ژئومورفولوژی, مشهد, 1396/07/26 - 1396/07/26
ملی معتبر 4. خسروی محمودتقی طاوسیکوهزاد رئیس پورمحبوبه امیدی قلعه محمدی
تحلیل روند جریان رودخانه های خروجی از ارتفاعات زردکوه بختیاری (مطالعه موردی: ایستگاه پل زمان خان)
The trend flow of the outgoing rivers from Zardkouh Bakhtiari heights (Case study: Bridge Zaman Khan Station)
-- دانشگاه زنجان، گروه جغرافیا, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 3. کوهزاد رئیس پور
تحلیل سینوپتیکی ـ ماهواره ای طوفانهای گرد و خاک در جنوبشرق ایران (مطالعه موردی: دشت سیستان)
Satellite Synoptic Analysis of Dust Storms in Southeast Iran (Case Study: Sistan Plain)
-- دانشگاه زنجان، گروه جغرافیا, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 2. کوهزاد رئیس پور
بررسی تغییرات زیست محیطی تالاب هامون و نقش آن در افزایش طوفانهای گرد و خاک دشت سیستان با استفاده از تلفیق شاخص های سنجش از دور
The study of environmental changes in Hamoon wetland and its role in increasing dust storms in Sistan plain using a combination of remote sensing indices
-- دانشگاه زنجان، گروه جغرافیا, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
بین‌المللی 1. کوهزاد رئیس پور
تحلیلی بر رویدادهای کنترل ناپذیر گرد و غبار در جنوبغرب ایران با استفاده از پایش ماهواره ای و تحلیل همدیدی
Analysis of Uncontrolled Events of Dust in Southwest Iran Using Satellite Monitoring and Synoptic Analysis
کنفرانس بین المللی گردو غبار دانشگاه ایلام, ایلام, 1379/02/05 - 1379/02/07