خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7396   بروزرسانی: 06-02-1400

Kohzad Raispour

سوابق تحصیلی


دکترا : سیستان و بلوچستان, ایران, اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی , 1393-1389
عنوان رساله : تحلیل سینوپتیکی ـ ماهواره ای گرد و غبارهای غرب و جنوب غرب ایران
زمینه رساله : کاربردی
استاد راهنما : دکتر محمود خسروی - دکتر تقی طاوسی

کارشناسی ارشد : دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران, آب و هواشناسی در برنامه ریزی محیطی , 1387-1385
عنوان پایان نامه : تحلیل آماری، سینوپتیکی پدیده گرد و غبار در استان خوزستان
زمینه پایان نامه : مخاطرات محیطی
استاد راهنما : دکتر تقی طاوسی

کارشناسی : دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, زمین شناسی