خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7718   بروزرسانی: 06-02-1400

Kohzad Raispour
کوهزاد رئیس پور
استادیار

پست الکترونيکی
Raispour@znu.ac.ir      k.raispour.2014@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/raispour-kohzad

تلفن
   09166073187   +98 (0) 24 3305 4309

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا، اتاق 634، کدپستی 38791-45371