خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7843   بروزرسانی: 06-02-1400

Kohzad Raispour

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
4 نرگس کیانپوریان آبان  1393آب و هواشناسی تحلیل آماری پدیده رعد و برق و پهنه بندی آن در استان خوزستان   استاد مشاور
3 محبوبه امیدی قلعه محمدی آبان  1393آب و هواشناسی بررسی تغییرات سطوح پوشش برف در ارتفاعات زردکوه بختیاری با استفاده از سنجش از دور   استاد مشاور
2 مهدیه لطفی اسفند  1397جغرافیا - آب و هواشناسی بررسی تیپ های همدید شهر رشت   استاد مشاور
1 سید مریم اکراسیدی شهريور  1397جغرافیا - آب و هواشناسی بررسي تغييرات چرخنندهاي مديترانه توام با بارش هاي فراگير ايران در نيمه اول سال (بهار و تابستان)   استاد مشاور