خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16057   بروزرسانی: 10-10-1397

Ehsan Tafakori
احسان تفکری
استادیار

پست الکترونيکی
tafakori@znu.ac.ir      ehsan.tafakori@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/tafakorim

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4060

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، ص پ 313