خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7397   بروزرسانی: 06-02-1400

Kohzad Raispour

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 1. مبانی آب و هواشناسی 2. آب و هواشناسی سینوپتیک 3. آب و هواشناسی دینامیک 4. سنجش از دور در اقلیم شناسی 5- الگوهای جوی و جریانهای هوا